Sign In

Quyết định - Về việc Ban hành Quy chế Phối hợp liên ngành thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long - 1834/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

08/08/2023

Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trọng phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan thuộc Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Long, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long); Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Nguyên tắc phối hợp
1. Đảm bảo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
2. Xác định trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm bồi thường của nhà nước kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật. 
3. Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức và theo quy định của pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động của cơ quan, tổ chức và không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức

Nội dung phối hợp
1. Xây dựng, ban hành kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước. 
2. Bố trí công chức đầu mối phụ trách công tác bồi thường nhà nước. 
3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước. 
4. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường nhà nước. 
5. Hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước. 
6. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước. 
7. Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ. 
8. Báo cáo, thống kê thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại địa phương. 
nước. 
9. Hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc công tác bồi thường nhà 
 
Hình thức phối hợp 
1. Phối hợp bằng văn bản. 
2. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết. 
3. Các hình thức khác phù hợp. 
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: