Sign In

Vĩnh Phúc ban hành chỉ thị mới về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025

22/02/2021

          Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến rõ nét, tổ chức cơ quan THADS không ngừng được kiện toàn, việc phối hợp giữa các cơ quan THADS với các cơ quan liên quan được chú trọng, năng lực của chấp hành viên và cán bộ, công chức THADS được nâng cao, Ban chỉ đạo THADS hai cấp hoạt động hiệu quả, nề nếp, nhờ đó kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm…. góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế nhất định. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, ngày 22/01/2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS giai đoạn 2021-2025.
          Trong thời gian tới, công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và sự suy thoái của nền kinh tế sẽ dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản, do đó số lượng việc, tiền thụ lý mới sẽ tăng cao, các vụ việc có giá trị thi hành lớn, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để nâng cao hơn nữa công tác THADS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tổ chức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể sau:
          Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác THADS. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác THADS, trọng tâm là Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách Tư pháp; chỉ đạo đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về THADS.
          Hai là, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo  UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trên địa bàn và chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ trong công tác THADS; nghiên cứu, xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về “nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”.
          Ba là, Đảng đoàn HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện đối với công tác thi hành án dân sự; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về THADS.
          Bốn là, Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo kịp thời xác minh, truy tìm, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và đối tượng có liên quan trong các vụ án; chuyển giao, quản lý vật chứng và các tài liệu liên quan theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cưỡng chế thi hành án hiệu quả; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án.
          Ban cán sự đảng VKSND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, kịp thòi phát hiện, ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự.
          Ban cán sự đảng TAND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án; chuyển giao Bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, việc xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự và tăng cường việc vận động đương sự thực hiện nghĩa vụ dân sự ngay trong phiên xét xử của Tòa.
          Năm là, Cục THADS tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành; giảm tỷ lệ án chuyển kỳ sau, tăng tỷ lệ thi hành án tín dụng ngân hàng; tập trung chỉ đạo cơ quan thi hành án hai cấp phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo THADS; chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng, án giá trị thi hành lớn, án khó khăn phức tạp có nhiều đơn thư. 
          Tăng cuờng sự phối hợp giữa cơ quan THADS với các cấp ủy đảng và các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối họp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các ban, ngành liên quan.
          Sáu là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thuờng xuyên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận về THADS, nhất là đối với việc tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm.
          Bảy là, các cấp ủy Đảng, chính quyền căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này ở địa phương, đơn vị mình và định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện (qua Cục THAD tỉnh để tổng hợp). Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, tổng họp, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Đỗ Hùng – Cục THADS tỉnh
(Theo Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy )

Các tin đã đưa ngày: