Sign In

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

29/09/2023

ẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028 gắn với quy định của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến THADS, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong công tác THADS đối với các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác THADS đối với các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại. Tích cực góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về THADS, pháp luật khác có liên quan, trong đó, rà soát, đánh giá tổng thể quy định của Luật THADS, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đề xuất giải pháp hoàn thiện, trong đó đặt trọng tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại (KDTM), đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, thể chế hóa những nội dung mang tính đặc thù của thi hành án kinh doanh, thương mại.
Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản năm 2016, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo hướng công khai, minh bạch hóa việc bán đấu giá tài sản thi hành án. Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Trọng tài thương mại về thời hiệu thi hành phán quyết trọng tài; về thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài; giải thích đối với phán quyết trọng tài... Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về phá sản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác THADS nói chung, thi hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại nói riêng.
Nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ quan THADS, đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thi hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại; kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại có điều kiện thi hành; có giải pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại.
Nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ quan THADS, đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thi hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại; kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại có điều kiện thi hành; có giải pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại. Đề cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp trong thi hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại.
Công khai, minh bạch quy trình THADS, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân trong việc tuân thủ pháp luật về chấp hành các bản án, quyết định về kinh doanh, thương mại.
Sưu tầm


Theo baobacgiang.com.vn

Các tin đã đưa ngày: