Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn hoàn thành tốt công tác thi hành dân sự năm 2019

20/11/2019

         Trong năm 2019, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng tiếp tục khó khăn, đặc biệt sự cố về thiên tai, dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân phần nào gây ảnh hưởng đến công tác thi hành án dân sự. Quá trình thụ lý, giải quyết án gặp nhiều khó khăn, thách thức, phát sinh nhiều vụ việc liên quan đến phần dân sự trong vụ án hình sự, tranh chấp dân sự với giá trị phải thi hành lớn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp và đặc biệt là sự nỗ lực, tận tụy của đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên các cơ quan THADS, vì vậy công tác THADS năm 2019 đã đạt được kết quả nhất định. Cục THADS tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
       Về công tác giải quyết án: Kết quả THADS giải quyết xong 2.087 việc /2.146 việc tương đương 21.632.551.000 đồng /36.805.522.000 đồng đạt tỷ lệ 97% về việc, về tiền đạt 59% (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, vượt 22,5% về việc, 24% về tiền). Đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước giải quyết được 1.215 việc/1.708 việc thu được số tiền là 15.696.508.000 đồng/29.880.782.000 đồng đạt tỷ lệ 71% về việc và 53% về tiền. Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng phải thực hiện giải quyết 10 việc kết quả thu được 8.000.000 đồng/26.519.254.000 đồng. Các cơ quan Thi hành án dân sự phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ đề nghị và được Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 35 việc, tương ứng với số tiền 149.090.000đồng. Trong năm 2019, tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, Thi hành xong 204 việc/462 việc, thu được số tiền là 2.233.172.000 đồng/5.863.050.000 đồng, đạt tỷ lệ 44% về việc và 38% về tiền. Thực hiện theo dõi thi hành án hành chính đối với 02 vụ việc, thi hành xong 01 việc. Đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành.
        Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực hiện tiếp 442 lượt công dân. Tiếp nhận 04 đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết xong 04/04 đơn (đạt tỷ lệ 100%) hiện nay không có đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài về THADS.
        Về Công tác tổ chức, cán bộ: Công tác đánh giá cán bộ được Cục và các Chi cục thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, đơn vị đã chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Quan tâm cử 66 lượt công chức tham gia bồi dưỡng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.
        Theo đó năm 2019, Cục THADS và các Chi cục THADS đã kịp thời ban  hành Kế hoạch công tác năm và triển khai đồng bộ các giải pháp, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 do các cơ quan cấp trên giao; hoạt động chỉ đạo, điều hành trong nội bộ ngành bám sát kế hoạch và có trọng tâm, trọng điểm; công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo về THADS được Lãnh đạo các cơ quan THADS thực hiện thường xuyên; cơ cấu tổ chức, cán bộ của Cục, các Chi cục tiếp tục được kiện toàn, công chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế cơ quan. Với kết quả, thành tích đạt được trong năm qua, Cục THADS đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 bao gồm các nhiệm vụ sau:
        Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
        Thứ hai, triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ THADS hành chính mà Quốc Hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
        Thứ ba, nâng cao chất lượng xác minh phân loại án và tổ chức thi hành án, thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
        Thứ tư, tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
        Thứ năm, tập trung kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cán bộ của Cục, các Chi cục và tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể của các đơn vị./.
                                                                                                                         VĂN PHÒNG
 

Các tin đã đưa ngày: