Sign In

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn Một chặng đường thành lập và phát triển

25/04/2019

Nhân kỷ niệm 64 năm xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2019); Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhiệm vụ “Thi hành án” của toàn ngành.
           Hội Luật gia Việt Nam được thành lập ngày 04/4/1955 (theo Nghị định số 130/NV/DC/NĐ ngày 04 tháng 4 năm 1955 của Bộ Nội vụ) sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), giải phóng miền Nam khỏi ách đô hộ của nước ngoài.  Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trong 64 năm, hoạt động của Hội không ngừng phát triển; tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh; đội ngũ hội viên ngày càng đông đảo từ chỗ chỉ có 40 hội viên, đến nay Hội đã có hơn 63.000 hội viên, có mặt tại hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và ở hầu hết các địa phương. Kỷ niệm 64 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam, chúng ta rất phấn khởi, tự hào về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển Hội và về truyền thống tốt đẹp của Hội và đội ngũ hội viên.
         Chi Hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-HLG ngày 06 tháng 06 năm 2012 của Ban Thường vụ Hội luật gia Bắc Kạn. Chi hội có nhiệm vụ tập hợp các đồng chí làm công tác chuyên môn trong cơ quan, tách và thành lập được Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và theo quy định của pháp luật. Các hội viên trong chi hội là những người làm công tác pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, đa số hội viên có kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn luật.
         Trong những năm qua Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:
Về công tác kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên: Khi mới thành lập Chi hội luật gia Cục thi hành án dân sự gồm 05 hội viên làm công tác kiêm nhiệm. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban Chấp hành Chi hội đã tiến hành họp, bàn kế hoạch phát triển thêm hội viên mới. Được sự đồng ý của Thường trực Hội Luật gia tỉnh, Chi hội đã vận động kết nạp được 09 hội viên mới đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Cho đến tháng 4/2019 tổng số hội viên trong Chi hội là 14 đồng chí.
Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật:Trong thời gian qua các hội viên nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các Dự án Luật theo yêu cầu của TW Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổng Cục THADS như:  Dự thảo luật Thuế bảo vệ môi trường, dự thảo Luật khiếu nại, Luật tố cáo, dự án Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Công đoàn (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ Luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Du lịch; Luật Lâm nghiệp; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật phòng chống tham nhũng; Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.
Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật:Công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ, Chi hội luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh phổ biến hơn 500 lượt văn bản mới đến toàn thể công chức, người lao động thông qua các cuộc họp như: họp Chi bộ, họp cơ quan, họp Công đoàn, đoàn thanh niên để phổ biến các văn bản pháp luật mới.
Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở: Gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, trong những năm qua CụcThi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, đã giải quyết xong 5/5 đơn (đạt tỷ lệ 100%).
Về Tham gia công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính, giám sát phản biện xã hội và hòa giải ở cơ sở: Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về các thủ tục về cải cách hành chính, báo cáo định kỳ về cải cách tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, đảm bảo thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đối với nhiệm vụ cải cách hành chính Cục Thi hành án dân sự duy trì trang thông tin điện tử của Cục định kỳ đăng tải lịch làm việc của lãnh đạo, tin nổi bật, hoạt động Thi hành án dân sự, tiếp nhận yêu cầu Thi hành án trực tuyến, nội dung báo cáo thống kê và báo cáo định kỳ, danh sách việc chưa có điều kiện... Cục Thi hành án dân sự thực hiện quy định về bộ phận một cửa, cử công chức làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu từ công dân. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống như hoạt động hòm thư công vụ, hệ thống thụ lý thi hành án, báo cáo thống kê trong công tác Thi hành án dân sự.
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực không ngừng trong các hoạt động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tổt các nhiệm vụ đề ra. Tổng kết năm 2018, Chi hội đã công nhận 14 Luật gia hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 01 Luật gia được Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Trong thời gian tới Chi hộiLuật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnhphấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.
                                                                                                                                 HOÀNG ANH
                                                                                                      CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN
 

Các tin đã đưa ngày: