Sign In

Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Hệ thống THADS tỉnh Bắc Kạn

08/05/2019

Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Hệ thống THADS tỉnh Bắc Kạn
Ngay từ những tháng đầu năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phốbám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch công tác năm của đơn vị; trên cơ sở đó tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
        Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở Kế hoạch công tác đã ban hành, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra:
      Về  kết quả thi hành án dân sự: đã thi hành xong 911 việc/1070 việc tương đương 16.074.664.000đồng/34.538.420.000đồng; đạt tỷ lệ 85% về việc, 46% về tiền (so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp và Tổng Cục giao năm 2019, vượt 11,5% về việc, 11% về tiền). Đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước đã giải quyết được 749 việc/1283 việc, tương ứng số tiền là 14.400.061.000đồng/25.934.452.000đồng, đạt tỷ lệ 58% về việc và 56% về tiền.Đối với giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: đã giải quyết được 0/9việc, thu được số tiền là 22.558.507.000 đồng/44.112.166.000đồng; tỷ lệ thi hành xong về việc là 0%và về tiền là 51%.Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 10 trường hợp; trong đó, có 2 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành. Thực hiện theo dõi thi hành án hành chính đối với 02 việc (01 việc khiếu kiện quyết định hành chính về đất đai, 01 việc khiếu kiện quyết định thôi chi trả trợ cấp ưu đãi Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học). Đã giải quyết xong 01/02 việc đạt tỷ lệ 50%.
Về công tác kiểm tra:Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 (số 41/KH-CTHADS ngày 21/01/2019). Kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đối với Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Bắc Kạn kết quả như sau: Tổng số việc đã kiểm tra 618 việc,trong đó: số việc thi hành xong 410 việc; Số việc chưa có điều kiện 208 việc.
        Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáothực hiện tiếp công dân472 lượt (bao gồm cả nộp đơn thi hành án và nộp tiền thi hành án); Tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, đã thực hiện giải quyết 03/03 đơn, đạt tỷ lệ 100%.
        Về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng: hiện nay Tổng biên chế/số biên chế được giao các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn 81/77 biên chế. Trong 6 tháng đầu năm Cử 30 lượt công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo chế độ chính sách cho toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
        Về công tác thi đua, khen thưởng:Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.Cục trưởng quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến đối với 10 tập thể; Quyết định tặng giấy khen cho 27 cá nhân; 03 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự; Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 14 cá nhân và danh hiệu lao động tiên tiến cho 91 cá nhân năm 2018.Phát động phong trào thi đua năm 2019; Ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính, khu vực Miên núi phía Bắc.Tổng cục THADS công nhận danh hiệu và tặng giấy khen Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 02 cá nhân; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với 01 tập thể; 04 cá nhân; tặng “ Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2018” đối với 03 tập thể; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đối với 04 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành đối với 01 cá nhân.
 
        Các công tác khác được đảm bảo thực hiện như:Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự được duy trì hoạt động thường xuyên và quảnlý theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm đăng tải 7 tin, bài viết về hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. Đăng ký và gửi hồ sơ bình xét đơn vị văn hóa năm 2019; Ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng, Kế hoạch cải cách tư pháp năm 2019; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019; kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019; báo cáo tình hình đảm bảo an ninh, tổ chức trong tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Phê duyệt kế hoạch công tác 8/8 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019; Hội nghị Công chức, người lao động năm 2019. Tổ chức hội nghị giao ban với các đơn vị cấp huyện về công tác THADS quý I năm 2019. Tham dự hội nghị tổng kết năm 2018 Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh.
 
        Ngày 19/4/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Tư pháp đối với 01 tập thể; 04 cá nhân; tặng “ Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2018” đối với 03 tập thể; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đối với 04 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành đối với 01 cá nhân.Tại đây đã thực hiện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đến các Chi cục THADS cấp huyện đảm bảo thực hiện tốt các nội dung sau:
         Một là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hai là triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ THADS hành chính mà Quốc Hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
       Ba là nâng cao chất lượng xác minh phân loại án và tổ chức thi hành án, thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
       Bốn là tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
       Năm là tập trung kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cán bộ của Cục, các Chi cục và tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể của các đơn vị.
        Công tác Thi hành án dân sự của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019, từ Cục Thi hành án dân sự đến các Chi cục Thi hành án dân sự đã xây dựng, triển khai, bám sát Kế hoạch công tác đề ra; công tác phân loại án có điều kiện, án chưa có điều kiện thi hành được quan tâm chỉ đạo thực hiện chính xác; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại đi vào nề nếp, cán bộ, công chức trong ngành đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao.
                                                                                                     Văn phòng Cục Thi hành án dân sự 

Các tin đã đưa ngày: