Sign In

Công tác thi hành án dân sự, hành chính toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

10/04/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng tiếp tục khó khăn, đặc biệt sự cố về thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nhân dân phần nào gây ảnh hưởng đến công tác thi hành án dân sự. Quá trình thụ lý, giải quyết án gặp nhiều khó khăn, thách thức, phát sinh các vụ việc liên quan đến phần dân sự trong vụ án hình sự với nhiều đương sự phải thực hiện nghĩa vụ dân sự trong bản án.
        Cục THADS tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố ngay từ đầu năm phải bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS xây dựng Kế hoạch công tác năm của đơn vị; trên cơ sở đó tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác. Kết quả THADS đã thi hành xong về việc đạt1.098/1400 việc(tỷ lệ 78%, tăng 187 việc, 21% so với cùng kỳ năm 2019); về giá trị đạt 7.510.547.000/44.640.155.000đồng(tỷ lệ 17%, giảm 8.564.117.000 đồng (53%) so với cùng kỳ năm 2019).Số việc thi hành án hành chính phải thực hiện theo dõi là 02 việc. Đã giải quyết xong 01/02 việc (đạt tỷ lệ 50%). Kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng đã giải quyết được 12/31việc, thu được số tiền là 339.831.000/32.322.012.000 đồng (đạt tỷ lệ thi hành xong về việc là 39% và về tiền là 1%).Cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh thực hiện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm đối với 1 việc miễn tương ứng số tiền 3.290.000 đồng,giảm được 2.763.000 đồng.Trong 6 tháng đầu năm Cục THADS tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, đã giải quyết 02/03 đơn, đạt tỷ lệ 67%. Về tổ chức cán bộ cử 50 lượt công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với 19 công chức, người lao động.Quyết định nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với 15 công chức; Quyết định cho hưởng chế độ công tác phí khoán đối với 01 nhân viên; Quyết định thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 01 công chức; Quyết định cho hưởng chế độ phụ cấp độc hại đối với 02 công chức; Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với 04 công chức.
       Trong 6 tháng cuối năm 2020 hệ thống THADS tỉnh Bắc Kạn đề ra phương hướng nhiệm vụ cơ bản như sau:
        Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
        Thứ hai, tập trung kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cán bộ của Cục, các Chi cục và tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể của các đơn vị.
        Thứ ba, triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ THADS hành chính mà Quốc Hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
        Năm tư, nâng cao chất lượng xác minh phân loại án và tổ chức thi hành án, thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
        Thứ năm, tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
        Thứ sáu, chỉ đạo các Chi cục THADS thực hiện việc tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đúng tiến độ.
        Thứ bảy, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và các Chỉ thị của Nhà nước, Chính phủ, địa phương về công tác phòng dịch COVID-19./.
                                                                                                                  VĂN PHÒNG
                                                                                       CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: