Sign In

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong Thông báo kết quả thẩm định giá số 314/TB-CCTHADS ngày 27/6/2023

27/06/2023

CỤC THI HÀNH ÁNDS TỈNH BẮC NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THADS H. YÊN PHONG
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:  314/TB-CCTHADS Yên Phong, ngày   27  tháng 6 năm 2023
 
 
 
THÔNG BÁO
Về việc Kết quả thẩm định giá tài sản
 
          Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ bản án quyết định số 14/HNGĐ-ST ngày 21/7/2021 của Tòa án huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Bản án số 04/2021/HNGĐ-PT ngày 16/12/2021; Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án số 06/QĐ-SCBSBA ngày 07/02/2022 của Tòa án tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 109/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 2 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất số 46/QĐ-CCTHADS ngày 10/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Yên Phong,tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ vào việc các bên đương sự không thỏa thuận được về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam;
Căn cứvào Hợp Đồng dịch vụ Thẩm định giá số: 2305085/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 20/6/2023 của Công ty cổ phần đầu tư và Thẩm định Việt Nam.
Căn cư vào Chứng thu thẩm định giá số :2305085/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 26/6/2023 của Công ty CP Tư Vấn và Thẩm Định Giá Việt Nam;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản đã kê biên của vụ ông Nguyễn Hữu Thắng địa chỉ thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh như sau:
1 - Người có tài sản thẩm đinh giá :Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Khu đô thị Mới, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
2- Tài sản thẩm định giá gồm:
a. Một phần quyền sử dụng đất tại thửa số 87, tờ bản đồ 27, diện tích 98m2 tại thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh,(theo biên bản kê biên ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong) có giá trị thành tiền là 2.284.380.000đ(Hai tỷ, hai trăm tám mươi tư triệu, ba trăm tám mươinghìn đồng).
b.Các tài sản gắn liền với đất(theo biên bản kê biên ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong) có giá trị thành tiền là 37.057.500đ(Ba mươi bảy triệu, không trăm năm mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).
Tổng giá trị của thửa đất và tài sản gắn liền với đấtđược thẩm định gía thành tiền là: 2.321.438.000đ(Hai tỷ, ba trăm hai mươi một triệu, bốn trăm ba mươitámnghìn đồng).
Vậy, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo để ông Nguyễn Hữu Thắng bà Nguyễn Thị Vinh các bên đương sự, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quanbiết trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, ông Nguyễn Hữu Thắng và các bên đương sự, Người có quyền lợi liên quan có quyền yêu cầu định giá lại nhưng phải nộp ngay phí thẩm định giá./. 
 
Nơi nhận:
- Các bên đương sự;
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
 
CHẤP HÀNH VIÊN
(Đã ký)
 
Nguyễn Công Diễn
Các tin đã đưa ngày: