Sign In

Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh

13/07/2022

CỤC THADS TỈNH BẮC NINH
CHI CỤC THADS TP BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  525 /QĐ-CTHADS Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố  Bắc Ninh

CHI CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn c Quyết định s 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 ca B Khoa hc và Công ngh v vic công b tiêu chun quc gia;
Căn cứ Quyết định số 04 /QĐ-CCTHADS ngày 16/8/2021 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số 524 /QĐ-CCTHADS ngày 11/7/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ một số thủ tục thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh.
Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO của Chi cục Thi hành án dân sự.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.    
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban chỉ đạo ISO của Chi cục, Văn phòng và các bộ phận liên quan trực thuộc Chi cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                         
- Như Điều 3 (để t/h);
- Cục THADS (để b/c);
- Trang Thông tin điện tử Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.
CHI CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Văn Tiến

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: