Sign In

Thông báo số 1715/TB-CCTHADS ngày 10/7/2024 về kết quả bán đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn (vụ Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Kim Huynh), tỉnh Bình Định (15/07/2024)

Thông báo số 1715/TB-CCTHADS ngày 10/7/2024 về kết quả bán đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn (vụ Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Kim Huynh), tỉnh Bình Định

Thông báo số 251/TB-CCTHADS ngày 09/7/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phục vụ của Chi cục THADS huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (09/07/2024)

Thông báo số 251/TB-CCTHADS ngày 09/7/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phục vụ của Chi cục THADS huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Thông báo số 1632/TB-CCTHADS ngày 04/7/2024 thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (08/07/2024)

Thông báo số 1632/TB-CCTHADS ngày 04/7/2024 thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành (vụ Võ Chí Bình và Ngô Thị Cảnh Em ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 642/TB-CCTHADS ngày 08/7/2024 về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ, phục vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (08/07/2024)

Thông báo số 642/TB-CCTHADS ngày 08/7/2024 về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ, phục vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thông báo số 646/TB-CCTHADS ngày 08/7/2024 về việc tuyển dụng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (08/07/2024)

Thông báo số 646/TB-CCTHADS ngày 08/7/2024 về việc tuyển dụng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thông báo số 618/TB-THADS ngày 03/7/2024 về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (04/07/2024)

Thông báo số 618/TB-THADS ngày 03/7/2024 về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thông báo số 613/TB-THADS ngày 02/7/2024 về việc lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ, phục vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (02/07/2024)

Thông báo số 613/TB-THADS ngày 02/7/2024 về việc lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ, phục vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thông báo số 243/TB-CCTHADS ngày 01/7/2024 về việc tuyển dụng lao động của Chi cục THADS huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (01/07/2024)

Thông báo số 243/TB-CCTHADS ngày 01/7/2024 về việc tuyển dụng lao động của Chi cục THADS huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Công văn 849/CTHADS-VP ngày 24/6/2024 về việc phát hành biên lai thu tiền theo hình thức đặt in của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (24/06/2024)

Công văn 849/CTHADS-VP ngày 24/6/2024 về việc phát hành biên lai thu tiền theo hình thức đặt in của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Thông báo số 677/TB-CCTHADS ngày 04/6/2024 về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án do người phải thi hành án chết để lại của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (05/06/2024)

Thông báo số 677/TB-CCTHADS ngày 04/6/2024 về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án do người phải thi hành án chết để lại của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Các tin đã đưa ngày: