Sign In

Quyết định 201/QĐ-CTHADS, ngày 09/9/2022 về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (14/09/2022)

Quyết định 201/QĐ-CTHADS, ngày 09/9/2022 về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Quyết định 202/QĐ-CTHADS, ngày 09/09/2022 về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 của Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (14/09/2022)

Quyết định 202/QĐ-CTHADS, ngày 09/09/2022 về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 của Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Quyết định 193/QĐ-CTHADS, ngày 29/8/2022 về việc công bố công khai xét duyệt (thẩm định) Quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục THADS tỉnh Bình Định (06/09/2022)

Quyết định 193/QĐ-CTHADS, ngày 29/8/2022 về việc công bố công khai xét duyệt (thẩm định) Quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục THADS tỉnh Bình Định

Quyết định 194/QĐ-CTHADS, ngày 29/8/2022 về việc công bố công khai xét duyệt (thẩm định) Quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Định (06/09/2022)

Quyết định 194/QĐ-CTHADS, ngày 29/8/2022 về việc công bố công khai xét duyệt (thẩm định) Quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Định

Quyết định 196/QĐ-CTHADS, ngày 30/8/2022 về việc công bố, công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi phí thi hành án dân sự năm 2022 của Cục THADS tỉnh (06/09/2022)

Quyết định 196/QĐ-CTHADS, ngày 30/8/2022 về việc công bố, công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi phí thi hành án dân sự năm 2022 của Cục THADS tỉnh

Quyết định 197/QĐ-CTHADS, ngày 30/8/2022 về việc công bố, công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi phí thi hành án dân sự năm 2022 của Văn phòng Cục THADS tỉnh (06/09/2022)

Quyết định 197/QĐ-CTHADS, ngày 30/8/2022 về việc công bố, công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi phí thi hành án dân sự năm 2022 của Văn phòng Cục THADS tỉnh

Kế hoạch 52-KH/CB ngày 22/8/2022 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định v/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (22/08/2022)

Kế hoạch 52-KH/CB ngày 22/8/2022 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định v/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (17/08/2022)

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

Quyết định số 163/QĐ-CTHADS, ngày 11/8/2022 của Cục THADS tỉnh Bình Định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, TDTHAHC, giai đoạn 2022-2026 (11/08/2022)

Quyết định số 163/QĐ-CTHADS, ngày 11/8/2022 của Cục THADS tỉnh Bình Định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, giai đoạn 2022-2026 trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh
Các tin đã đưa ngày: