Sign In

Thông báo số 892/QĐ-CCTHADS ngày 19/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vụ Võ Chí Bình và Ngô Thị Cảnh Em) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (22/04/2024)

Thông báo số 892/QĐ-CCTHADS ngày 19/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vụ Võ Chí Bình và Ngô Thị Cảnh Em) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 236/TB-CCTHADS ngày 19/4/2024 (vụ ông Đặng Tiến Dũng) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (19/04/2024)

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 236/TB-CCTHADS ngày 19/4/2024 (vụ ông Đặng Tiến Dũng) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 548/TB-CCTHADS ngày 17/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vụ Phạm Thái Bình và Nguyễn Thị Tuyết Minh) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (17/04/2024)

Thông báo số 548/TB-CCTHADS ngày 17/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vụ Phạm Thái Bình và Nguyễn Thị Tuyết Minh) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 340/TB-THADS ngày 15/4/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Thông báo bán đấu giá tài sản số 322/TB-THADS ngày 11/4/2024 (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định (16/04/2024)

Thông báo số 340/TB-THADS ngày 15/4/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Thông báo bán đấu giá tài sản số 322/TB-THADS ngày 11/4/2024 (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định 

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 527/TB-CCTHADS ngày 15/4/2024 (vụ Trần Thanh Phấn - Phan Thị Mỹ Hạnh) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (16/04/2024)

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 527/TB-CCTHADS ngày 15/4/2024 (vụ Trần Thanh Phấn - Phan Thị Mỹ Hạnh) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 541/TB-CCTHADS ngày 16/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vũ Nguyễn Thành Nhân - Đinh Thị Minh Lành) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (16/04/2024)

Thông báo số 541/TB-CCTHADS ngày 16/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vũ Nguyễn Thành Nhân - Đinh Thị Minh Lành) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 320/TB-THADS ngày 11/4/2024 về bán đấu giá tài sản (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định (12/04/2024)

 Thông báo số 320/TB-THADS ngày 11/4/2024 về bán đấu giá tài sản (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định 

Thông báo số 321/TB-THADS ngày 11/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định (12/04/2024)

Thông báo số 321/TB-THADS ngày 11/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định 

Thông báo số 322/TB-THADS ngày 11/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định (12/04/2024)

 Thông báo số 322/TB-THADS ngày 11/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định 

Thông báo số 323/TB-THADS ngày 11/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định (12/04/2024)

Thông báo số 323/TB-THADS ngày 11/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (Vụ ông Nguyễn Thanh Hoa, bà Trần Thị Chín - QSDĐ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, Bình Định 
Các tin đã đưa ngày: