Sign In

Thông báo số 1576/TB-CCTHADS, ngày 14/12/2021 về việc không có người tham gia đấu giá và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (14/12/2021)

Thông báo số 1576/TB-CCTHADS, ngày 14/12/2021 về việc không có người tham gia đấu giá và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Các tin đã đưa ngày: