Sign In

NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC THÔNG QUA XÉT TUYỂN

03/06/2020

            Theo khoản 2, điều 44 của Luật sửa đổi Luật cán bộ, công chức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thì việc nâng ngạch công chức ngoài việc tổ chức kỳ thi còn được thực hiện thông qua xét nâng ngạch. Theo Dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức do Bộ Nội vụ soạn thảo đang lấy ý kiến nhân dân, tại khoản 5, điều 32 quy định: Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được xét nâng ngạch trong các trường hợp sau: (1) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận; (2) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm. Về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ được quy định như sau:  Được khen thưởng từ Huân chương Lao động hạng Ba trở lên hoặc danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (áp dụng đối với xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên); Đạt danh hiệu từ Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên (áp dụng đối với xét nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên cán sự).

            Khoản 3, điều 32 của Dự thảo quy định: Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan, tổ chức sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền tổ chức nâng ngạch có trách nhiệm rà soát, xác định và lập danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện xét nâng ngạch trước, sau đó mới tổ chức thực hiện thi nâng ngạch đối với số chỉ tiêu nâng ngạch còn lại theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp rà soát, xác định không có công chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để được xét nâng ngạch thì tổ chức thi nâng ngạch công chức. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử công chức dự thi nâng ngạch được cử số lượng công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự nâng ngạch theo nguyên tắc không hạn chế số lượng công chức được cử dự thi nâng ngạch tương ứng với vị trí việc làm phê duyệt.
                                                                                  Hoàng Việt

Các tin đã đưa ngày: