Sign In

Cục THADS tỉnh: Thành lập tổ phòng, chống dịch Covid-19

08/06/2021

Cục THADS tỉnh: Thành lập tổ phòng, chống dịch Covid-19
           Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19 thời gian qua, đặc biệt trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến nay, ngày 04/6/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-CTHADS về việc thành lập Tổ Phòng chống, dịch Covid-19 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, gồm 11 thành viên.
          Nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của tổ: Trực tiếp tham mưu và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định. Tham mưu Cục trưởng xây dựng phương án, kịch bản ứng phó dịch, bệnh Covid-19; theo dõi, kiểm soát người ra vào trụ sở cơ quan; phối hợp cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh do dịch, bệnh Covid-19 gây ra (nếu có); đề xuất mua sắm, bố trí, sử dụng các trang thiết bị phòng, chống dịch tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Giúp Cục trưởng thường xuyên theo dõi, nắm bắt và triển khai, thực hiện kịp thời, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của cấp trên về tình hình dịch, bệnh Covid-19 trong nước, địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh về công tác phòng, chống dịch để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Tổ Phòng, chống dịch Covid-19 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi được cấp có thẩm quyền công bố kết thúc dịch, bệnh Covid-19.
                                                                             Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: