Sign In

Bình Định: sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2021

19/04/2021

Bình Định: sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021.
         Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng và Thư ký THA thuộc Cục; các tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp khen thưởng năm 2020.
         Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan THADS tỉnh Bình Định chủ động bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp sát với yêu cầu của Ngành và đã đạt được những kết quả như sau:

         Tổng số việc phải thi hành là 7.208 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 5.490 việc (chiếm 76,17%) và số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.718 việc (chiếm 23,83%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 2.852 việc, đạt tỷ lệ 51,95%. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 264 việc (giảm 8,47%) và giảm 2,88% về tỷ lệ. Về tổng số tiền phải thi hành là 1.953.044.710.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 931.989.558.000 đồng (chiếm 47,72%) và số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.021.055.152.000 đồng (chiếm 52,28%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 100.130.002.000 đồng, đạt tỷ lệ 10,74%. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 18.948.849.000 đồng (giảm 15,91%) và tăng 0,56% về tỷ lệ.

         Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính: Tính đến 31/3/2021, các cơ quan THADS đã tiếp nhận 59 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, trong đó có 45 bản án, quyết định không có nội dung phải theo dõi và 14 bản án, quyết định có nội dung theo dõi; đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 13 việc; đăng tải công khai 07 Quyết định buộc THAHC của Tòa án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 12 vụ việc.

          Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 06 tháng đầu năm 2021, các cơ quan THADS tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 20 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (16 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo). Kết quả đã giải quyết 17/20 đơn khiếu nại, tố cáo (13 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ: 85%, chuyển kỳ sau giải quyết 03 đơn (khiếu nại).

         Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn; công tác kiểm tra được chú trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn từ Cục đến Chi Cục.

         Công tác phối hợp liên ngành trong THADS giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan như: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Trại giam Kim sơn, Ngân hàng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện, qua đó tăng cường trách nhiệm giữa các ngành có liên quan trong công tác THADS,  góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS.

         Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong thời gian đến, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:

         Thứ nhất, Tập trung rà soát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt tổ chức thi hành án, nhất là án có điều kiện thi hành; chỉ đạo giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản đối với những vụ việc đã bán đấu giá tài sản thành; rà soát các vụ việc hiện đang có vướng mắc, khó khăn, nhất những vụ việc đã và đang xử lý tài sản có số tiền lớn để có biện pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm trong 6 tháng cuối năm.

         Thứ hai, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tập trung tổ chức THADS, có kế hoạch giải quyết xong từng loại việc, đảm bảo kết thúc năm công tác phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục có hiệu quả, thực chất những tồn tại, hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án đã được chỉ ra trước đây. Thực hiện nghiêm chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án và công tác quản lý, thu chi tiền thi hành án; tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, kho, quỹ tại các cơ quan THADS trong tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS.

         Thứ ba, Chỉ đạo các đơn vị, Chấp hành viên khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh, làm rõ những thông tin liên quan về tài sản liên quan đến thi hành án, đủ căn cứ pháp lý để xử lý việc thi hành án, đưa một số vụ việc ra diện không có điều kiện thi hành theo đúng qui định của pháp luật (những vụ việc này đã xử xong tài sản hoặc bản án tuyên xử lý tài sản thế chấp nhưng thực tế tài sản không tồn tại trước khi có bản án).

         Thứ bốn, Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác THADS; chỉ đạo các Chi cục THADS trong tỉnh tập trung tổ chức THADS phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, đảm bảo đúng qui định.  

         Thứ năm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, bảo đảm thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các chi cục.
          Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thừa ủy quyền Bộ Tư pháp đã trao Quyết định khen thưởng của Bộ Tư pháp năm 2020 cho các tập thể và cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

                                                                           Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: