Sign In

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Bình Định sôi nổi tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 343

20/08/2015

              

Nữ cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh tại Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ
 
             Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐVC ngày 06/4/2015 của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã quán triệt, khiển trai tuyên truyền sâu rộng đến nữ cán bộ công chức về phẩm chất đạo đức, tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, để từ đó mỗi nữ đoàn viên, nữ cán bộ, công chức có những suy nghĩ và hành động đúng đắn trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng những phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ hội nhập. Thông qua cuộc thi này, nữ cán bộ, công chức của đơn vị học tập được các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam đã được xây dựng, gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ, thời kỳ lịch sử, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước.
 

Nữ đoàn viên Công đoàn Cục THADS tỉnh tham gia Hội diễn nghệ thuật QC lần V-Công đoàn VC tỉnh
 
                Ngoài nữ cán bộ, công chức, Ban chấp hành Công đoàn còn vận động nam Đoàn viên, cán bộ công chức tham gia để hiểu hơn về những phẩm chất đạo đức cần có của người phụ nữ cần có trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và có những hành động thiết thực để tạo điều kiện cho Phụ nữ xây dựng, hoàn thiện những phẩm chất tốt đẹp trong thời kỳ hội nhập
 

Nữ cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015
               
                Qua hơn 01 tháng triển khai, Ban chấp hành công đoàn đã nhận được 17 bài dự thi, trong đó có 12 bài dự thi của nữ đoàn viên, cán bộ, công chức đạt tỷ lệ 100% (đơn vị có 13 nữ cán bộ, công chức, nhưng 01 nữ công chức đang đi học nghiệp vụ tại Hà Nội) và 05 bài dự thi của nam đoàn viên cán bộ, công chức. Theo yêu cầu của cuộc thi, Ban chấp hành Công đoàn đã tiến hành xem xét, đánh giá và chọn lọc 03 bài dự thi có chất lượng của 03 nữ cán bộ công chức có để xem xét trao giải. Đồng thời báo cáo kết quả và gửi toàn bộ bài dự thi (bao gồm bài đã chọn và bài không được chọn) về Công đoàn viên chức tỉnh đúng thời hạn quy định
                                                                  
 
 
                                                                                             Tiến Dũng

Các tin đã đưa ngày: