Sign In

Hệ thống THADS tỉnh: Hội nghị đánh giá công tác THADS năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

18/10/2021

         Ngày 15 tháng 10 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC) năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Cục trưởng Cục THADS chủ trì. Tham dự hội nghị, ở tỉnh: có các đồng chí Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, đại diện các tổ chức đoàn thể, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Kế toán trưởng thuộc Cục; ở cấp huyện: Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 

         Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện trong năm 2022. Năm 2021, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ có những thuận lợi cơ bản, đó là: sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự. Song, bên cạnh những thuận lợi, trong năm đã phát sinh những khó khăn nhất định, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp, trong đó có công tác THADS, nhưng Hệ thống THADS của tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa triển khai, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và địa phương, vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án, đảm bảo việc tổ chức thi hành án phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh tại địa phương, vừa đúng qui định của pháp luật. Trong đó, đã tập trung triển khai và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án, chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên rà soát, phân loại án, trong đó tập trung vào các vụ việc có giá trị thi hành lớn, việc thi hành án có điều kiện thi hành, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, án trọng điểm; các vụ việc có giá trị lớn, liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; đề ra các biện pháp, giải pháp để giải quyết dứt từng vụ việc thi hành án, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án. Nhờ đó, kết thúc năm 2021, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Tổng cục THADS giao.  
 

         Về kết quả thi hành án dân sự: Về việc, tổng số phải thi hành là:  10.179 việc, đã tổ chức thi hành xong: 6.649 việc/8.054 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 82,56%, vượt 0,06% so với chỉ tiêu giao. Về tiền, tổng số phải thi hành là 2.020.631.990.000 đồng, đã thi hành xong là: 311.024.173.000 đồng/672.999.506.000đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 46,21% (tăng 1,2%) so với cùng kỳ năm 2020, vượt 6,11% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.
Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật tố tụng hành chính; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về theo dõi thi hành án hành chính. Tính đến 30/9/2021, các cơ quan THADS thực hiện theo dõi 18 vụ việc, kết quả theo dõi xong: 06 vụ việc, đang theo thi hành: 12 vụ việc.


         Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận 83 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết là 34 đơn (26 đơn khiếu nại và 08 đơn tố cáo). Kết quả giải quyết xong: 34/34 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ: 100%. Đặc biệt, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm đều đảm bảo đúng quy định pháp luật, được các bên đương sự đồng tình.

         Về công tác tổ chức cán bộ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục quan tâm nhiều hơn công tác tổ chức cán bộ; kịp thời triển khai, thực hiện thường xuyên công tác quy hoạch, đảm bảo quy trình chặt chẽ, công khai dân chủ, đáp ứng yêu cầu và chất lượng qui hoạch. Đã quyết định cử 04 công chức bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; 16 công chức bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 02 công chức bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án; 03 công chức bồi dưỡng an ninh quốc phòng đối tượng 3; 02 công chức học trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Đã đề nghị bổ nhiệm 01 Phó Cục trưởng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 04 Chi cục trưởng; 02 Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục; Cục trưởng bổ nhiệm 02 Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; bổ nhiệm lại 03 Phó Chi cục trưởng; Quyết định điều động 03 công chức; chuyển công tác 01 công chức; Quyết định nghỉ hưu 03 công chức.

         Phải nói rằng trong năm 2021, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung tổ chức thi hành án, chủ động bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục THADS, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, nên kết quả thi hành xong về việc đạt tỉ lệ 82,56%, vượt 0,06% so với chỉ tiêu giao, về tiền đạt tỉ lệ 46,11% (tăng 1,2%) so với cùng kỳ năm 2020; vượt 6,11% so với chỉ tiêu giao. Công tác tổ chức, cán bộ luôn được củng cố kiện toàn, phục vụ tốt yêu cầu công tác THADS; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện; công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

         Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã yêu cầu: Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Hệ thống THADS của tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được năm 2021; bám sát các ý kiến chỉ đạo của cấp trên;  tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả từ Cục đến các Chi cục; huy động mọi nguồn lực, kịp thời rà soát, xác minh, phân loại để xử lý và tổ chức thi hành án đúng qui định, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giao tài sản đối với các vụ việc bán đấu giá thành; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng; chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự kéo dài trên địa bàn; tiếp tục củng cố kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời theo dõi thi hành án hành chính; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra THADS; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; quyết tâm thi hành án đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được Tổng cục THADS giao.
                                                                   Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: