Sign In

Bình Định: Tập trung rà soát, xử lý các vụ việc THADS để phần đấu về đích

15/09/2021

Bình Định: Tập trung rà soát, xử lý các vụ việc THADS để phần đấu về đích
          Năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã triển khai, thực hiện đồng bộ Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, chủ động thực hiện các nhiệm vụ đươc giao, tập trung đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thi hành án, nhờ đó đến nay đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết quả 11 tháng năm 2021 (đến 31.8.2021), đã thụ lý: 10.236 việc, đã thi hành xong 6.111việc/8.151 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 74,97% (giảm 0,73%) so với cùng kỳ năm 2020. Về tiền, tổng số phải thi hành là: 2.143.142.815.000đồng, đã thi hành xong: 265.800.858.000 đồng/739.937.434.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 35,90% (tăng 5,03%) so với cùng kỳ năm 2020. Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, đã thụ lý theo dõi: 18 vụ việc có quyết định buộc thi hành án, đã thi hành xong 06 vụ việc. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết theo đúng qui định; đã thụ lý và giải quyết xong: 27/31 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ: 87,09%.

          Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; đã triển khai việc sắp xếp thu gọn đầu mối các đơn vị thuộc Cục, chuyển đổi vị trí công tác công chức; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo cơ quan THADS trong tỉnh, giai đoạn 2021-2026. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời hơn; công tác kiểm tra được chú trọng; công tác tiếp công dân được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn trong các cơ quan THADS. Công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS. Đặc biệt, trong 11 tháng qua, đã triển khai, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh, đảm bảo sự an toàn tính mạng, sức khỏe cho công chức để an tâm thực hiện nhiệm vụ.

          Thời gian kết thúc năm công tác không còn nhiều (chưa đầy 01 tháng), để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS của Tổng cục THADS giao là hết sức khó khăn, đòi hỏi các cơ quan Thi hành án dân sự cần phải nổ lực, linh hoạt, vận dụng và tổ chức thi hành án phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh và đặc điểm công việc; trước hết là phải tập trung rà soát, xử lý đúng qui định các vụ việc đang tổ chức thi hành; huy động mọi nguồn lực và thực hiện mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó cần tập trung:

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; thủ trưởng đơn vị thường xuyên theo dõi, quản lý việc đi lại, tiếp xúc của công chức, người lao động khi ra ngoài trụ sở cơ quan; tranh thủ, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đề nghị được tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19 cho toàn thể công chức, người lao động để an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch; chuẩn bị ứng phó và thực hiện tốt phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị trong mọi tình huống.

          - Tập trung rà soát các vụ việc thi hành án, chỉ đạo Chấp hành viên, công chức xử lý dứt điểm trong tháng 9; củng cố hồ sơ, căn cứ pháp lý để xử lý việc thi hành án theo đúng qui định của pháp luật, nhất là các vụ việc không có điều kiện thi hành.

          - Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 để giải quyết tốt các công việc. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì và thực hiện tốt việc ban hành văn bản điện tử; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả từ Cục đến Chi cục.
                                                                                                                                        Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: