Sign In

Chỉ đạo xử lý án trọng điểm, phức tạp kéo dài

03/09/2015

Theo kết quả rà soát, hiện nay toàn tỉnh Bình Phước có 85 việc thi hành án dân sự trọng điểm, với số tiền còn phải thi hành: 96.043.532.000 đồng, tập trung chủ yếu ở các huyện, thị xã như: Đồng Xoài 64 việc, số tiền 83.106.331.000đ; Chơn Thành 8 việc, số tiền 7.340.019.000đ; Bù Đăng 5 việc, số tiền 2.343.082.000đ; Phước Long 5 việc, số tiền 5.486.282.000đ; Bù Đốp 3 việc, số tiền 767.819.000đ.
Ngày 28/8/2015, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có công văn chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã trên cơ sở danh sách các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm đã được phê duyệt, lên kế hoạch tập trung giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung công việc phải làm, lộ trình thực hiện, cá nhân thực hiện, lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo. Lựa chọn một số vụ việc khả thi, có điều kiện thi hành để tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2015. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ở địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án. Báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương, cung cấp danh sách các vụ việc trọng điểm, phức tạp của đơn vị, đề xuất biện pháp và kiến nghị Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo giải quyết.
Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phân công lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo tại các Chi cục. Giao Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tham mưu giúp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đối với các Chi cục trong việc thực hiện kế hoạch và tiến độ giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm. Kiểm tra đối với Chi cục có lượng án trọng điểm nhiều, tiến độ thi hành chậm. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho Chi cục, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai phạm xảy ra.

Các tin đã đưa ngày: