Sign In

Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19

09/08/2021

Chi bộ Cục THADS triển khai đến các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động toàn văn Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Các đồng chí tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 05-NQ/TU, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đảng viên, công chức, người lao động sau khi được học tập Nghị quyết. Việc học tập nghị quyết đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại Đảng viên hàng năm. Cùng chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
Các tin đã đưa ngày: