Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019.

23/11/2018

Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019.
Sáng ngày 22/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Nam – Phó Cục trưởng. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục và Chấp hành viên Cục.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Nam - Phó Cục trưởng thông qua báo cáo kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018. Theo báo cáo: năm 2018, là năm thứ ba cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo và năm thứ ba thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thi hành án hai cấp tập tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm cao, kết quả thi hành án dân sự đạt kết quả: Về việc: số cũ chuyển sang là 6.769 việc, số thụ lý mới là 12.664 việc; tổng số thụ lý 19.433 việc, tăng 1.307 việc (+7,21%) so với cùng kỳ; kết quả xác minh, phân loại có: 15.759 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,86 %) và 3.491 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 18,14%); thi hành xong 12.139 việc, đạt 77,03%/72%, vượt 5,03% so với chỉ tiêu Tổng cục giao, tăng 981 việc, tương đương tăng 8,79% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2017; số việc chuyển kỳ sau 7.111 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 3.620 việc, tăng 118 việc (+3,37%) so với cùng kỳ năm 2017.Về tiền: số cũ chuyển sang là 1.238.956.880.000 đồng, số thụ lý mới là 420.783.030.000 đồng; tổng số thụ lý là 1 ngàn 659 tỷ 739 triệu 910 nghìn đồng, tăng 128.647.689.000 đồng (+8,40%) so với cùng kỳ; kết quả xác minh, phân loại thì có: 937.274.472.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 61,05%) và 598.072.929.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 38,95%); thi hành xong 426.233.613.000 đồng, đạt 45,38%/32%, vượt 13,38% so với chỉ tiêu Tổng cục giao, tăng 159.036.172.000 đồng, tương đương tăng 59,52% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2017; số tiền chuyển kỳ sau 1.109.113.788.000 đồng, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong 511.040.859.000 đồng, giảm 16.710.378.000 đồng (-3,17 %) so với cùng kỳ năm 2017; kết quả giải quyết khiếu, nại tố cáo đạt kết quả cao (98,21%); công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng; công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được củng cố; công tác hướng dẫn, kiểm tra ngày càng hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; tổ chức bộ máy của các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh từng bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu công tác. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: số việc và tiền chuyển sang năm 2019 còn cao (số việc 7.111 việc, tương ứng số tiền 1.109.113.788.000 đồng); trụ sở làm việc, các cơ quan thi hành án dân sự được đầu tư xây dựng từ năm 2002 đến 2007, diện tích xây dựng hầu hết là nhỏ hẹp, không bảo đảm điều kiện làm việc, không phù hợp với biên chế và nhiệm vụ hiện nay (05/10 Chi cục); kho vật chứng còn thiếu nhiều (04 Chi cục có kho vật chứng tạm và 02 Chi cục chưa có kho vật chứng).
                                                                                                                                         
Đánh giá kết quả công tác năm 2018, thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, đồng chí Trần Nam - Phó Cục trưởng, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được năm qua, đó là sự nỗ lực rất lớn của công chức và người lao động các cơ quan thi hành án dân sự. Năm 2019, để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, ngành và địa phương cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: (1) Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 73% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành; (2) Ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn qui định; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; (3) Thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tập trung thi hành để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt cao hơn năm 2018; (4) Nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; (5) Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới; (6) Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, giải quyết xong 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; (7) Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án; giảm tối đa các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản; (8) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, thi hành án hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật đấu giá tài sản; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, THAHC; (9) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức THADS; (10) Tập trung đầu tư xây dựng cho các Chi cục THADS chưa có trụ sở hoặc đã xuống cấp; xây dựng, bảo đảm kho vật chứng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ và các phương tiện cần thiết khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác THADS.
                                                                                                                             
          Nhân dịp này, tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.
                                                                                                                                                        

                                                   
                                                                                                      Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: