Sign In

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

04/11/2019

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019
Chiều ngày 01/11/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý IV năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự.
Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2020. Theo báo cáo, năm 2019 các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm công tác, thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ thi hành án, phân loại vụ việc thi hành án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm cao; Kết quả thi hành án dân sự về việc đạt 76,65%/73%, vượt 3,65% chỉ tiêu được giao, về tiền đạt 39,19%/33%, vượt 6,19% chỉ tiêu được giao; Kết quả giải quyết khiếu, nại tố cáo đạt 98,52%, vượt 1,52% chỉ tiêu được giao; Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc; Công tác hướng dẫn, kiểm tra ngày càng hiệu quả; Đội ngũ lãnh đạo của Cục và các Chi cục THADS cơ bản được kiện toàn; Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng thực hiện, nhất là công chức có chức danh tư pháp; Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tiếp tục được quan tâm, bảo đảm hoạt động; Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Số việc và tiền chuyển kỳ sau còn nhiều (7.704 việc, tương ứng số tiền 1.621.790.132.000 đồng); Vẫn còn tình trạng vi phạm, thiếu sót của Chấp hành viên trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án như: chậm giao quyết định thi hành án; chậm xác minh, xử lý tài sản, hoàn trả tiền; Chậm kê biên cưỡng chế; Hồ sơ thi hành kéo dài thời gian thi hành án.
Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác và giải pháp chủ yếu để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, nghe đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục triển khai một số nội dung liên quan đến công tác Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, công tác kiểm tra tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án và công tác Văn phòng.
                                                                              
Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, đó là sự nỗ lực rất lớn của công chức và người lao động các cơ quan thi hành án dân sự. Trong năm 2020, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021; Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh và Công văn số 3341/TCTHADS-VP ngày 07/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về triển khai công tác năm 2020.
 
          Nhân dịp này, tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019./.
        
                                                                                                            Văn phòng Cục Thi hành án dân sự
 

Các tin đã đưa ngày: