Sign In

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTg NGÀY 06/02/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

24/05/2017

    
       Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự. Ngày 23/5/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự.
       
Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức thi hành án; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự tới mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng.
       Kế hoạch cũng yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục quan tâm, giám sát, kiểm tra tạo điều kiện để việc thực hiện các nội dung của Chỉ thi 05/CT-TTg đạt hiệu quả cao.
       Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tác giả ảnh: Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: