Sign In

TRIỂN KHAI HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/05/2017

TRIỂN KHAI HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
       Để nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác thi hành án dân sự, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ và để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện yêu cầu thi hành án dân sự. Ngày 11 tháng 5 năm 2017 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 536/QĐ-CTHADS và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS về việc triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự.
       Hỗ trợ trực tuyến và thực hiện cơ chế một cửa là để hướng dẫn, hỗ trợ cho đương sự được thuận lợi trong qua trình thực hiện các quyền yêu cầu thi hành án thông qua hộp thư điện tử, đảm bảo yêu cầu của đương sự được thực hiện đúng thời hạn, chính xác; tạo bước chuyển biến căn bản về cải cách thủ tục hành chính, tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án ngày càng tốt hơn. 
       Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự được thực hiện qua hộp thư điện tử công khai trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Người được thi hành án có yêu cầu thi hành án hoặc cần được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục thi hành án chỉ gửi thư điện tử đính kèm bản án, quyết định của Tòa án và các tài liệu liên quan đến các địa chỉ email công khai tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh. Địa chỉ nhận thư điện tử hỗ trợ trực tuyến của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau là htttcamau@moj.gov.vn.
       Việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự được thực hiện trên các thủ tục sau: yêu cầu thi hành án dân sự; yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự; thủ tục khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Đối với cơ chế một cửa được áp dụng với các thủ tục hành chính như: quyết định thi hành án theo yêu cầu; xác nhận kết quả thi hành án; yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; đề nghị miễn, giảm phí thi hành án.
       Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án gồm: tiếp nhận yêu cầu qua thư điện tử; kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu; xác nhận việc nhận yêu cầu và đặt lịch hẹn đương sự; tiếp nhận yêu cầu trực tiếp; ra quyết định; phát hành quyết định, văn bản thi hành án.
       Sau khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, công chức tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu. Nếu hồ sơ yêu cầu thi hành án đầy đủ, hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước tiếp theo, còn nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ đương sự yêu cầu thi hành án bằng thư điện tử. Email phản hồi cho đương sự sẽ hướng dẫn cụ thể về: quyền yêu cầu thi hành án của đương sự (trường hợp người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án thì thông báo rõ cho họ về việc từ chối tiếp nhận yêu cầu thi hành án); thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự (trường hợp cơ quan thi hành án nơi nhận không có thẩm quyền thi hành án thì thông báo cho đương sự là không có thẩm quyền và hướng dẫn họ yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền giải quyết vụ việc của họ).
       Như vậy, quy trình hỗ trợ giúp cho người dân thực hiện yêu cầu thi hành án khi đã được hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến thì đương sự chỉ phải đến cơ quan thi hành án dân sự 01 lần là có thể nhận được quyết định, văn bản về thi hành án có liên quan đến vụ việc và yêu cầu của họ. Ngoài ra, quy trình hỗ trợ được thiết kế mở, đương sự có thể lựa chọn chờ để nhận ngay văn bản, quyết định thi hành án hoặc đăng ký địa chỉ nhận văn bản, quyết định thi hành án.
       Hiện nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã hoàn tất các điều kiện vật chất, bố trí cán bộ để tiếp nhận thông tin hỗ trợ trực tuyến và thực hiện cơ chế một cửa, việc thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 01/6/ 2017.
       Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã thông báo quy trình, danh sách địa chỉ email tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự của Cục và 09 Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trên Trang Thông tin điện tử của Cục và trên các báo, đài tại địa phương. Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự cũng gửi thông báo đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.
       Việc thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi làm các thủ tục thi hành án, đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính minh bạch, công khai trong hoạt động thi hành án dân sự.

Tác giả ảnh: Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: