Sign In

Công tác Thi hành án dân sự góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nơi địa đầu của Tổ quốc

11/06/2021

Công tác Thi hành án dân sự góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã  hội nơi địa đầu của Tổ quốc
          Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới, có đường biên dài 333 km tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, có 01 cửa khẩu Quốc tế, 03 cửa khẩu chính, nhiều cửa khẩu phụ. Lượng người và hàng hóa thông thương giữa 2 nước diễn ra với số lượng lớn, đây là môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, buôn người, vượt biên trái phép... Là một đơn vị nằm ở nơi địa đầu của tổ quốc, công tác THADS càng có ý nghĩa hơn hết khi vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đó là đảm bảo an ninh chính trị và trật tự vùng biên, là “phên dậu” vững chắc cho các tỉnh miền xuôi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước… Xác định được vai trò, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị tỉnh nhà và đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong những năm qua Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
          1. Tranh thủ sự quan tâm và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương
         Công tác THADS trên địa bàn tỉnh ngày càng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên hơn của cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc trao đổi, phối hợp trong công tác cán bộ được thuận lợi, thống nhất. Ủy ban nhân dân các cấp đã kịp thời có ý kiến đối với Kế hoạch công tác hàng năm của các cơ quan THADS và có sự theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Từ năm 2018, Cục THADS đã tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Hội nghị đã trở thành hoạt động thường niên và được UBND tỉnh đưa vào Chương trình Kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm của tỉnh. Thông qua Hội nghị, những kết quả công tác đạt được trong năm đã được tập trung đánh giá sâu sắc, toàn diện, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân được làm rõ. Từ đó, đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm tiếp theo.

 
 

          Ngày 10/3/2017, Cục THADS đã tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh trong đó xác định công tác THADS, hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 1399/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/8/2018 về tăng cường công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện sơ kết, tổng kết và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TU, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND. Đây là những văn bản quan trọng, cụ thể hóa những chỉ đạo định hướng của Đảng và thể hiện sự quan tâm chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác THADS, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS, hành chính; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay, từng bước làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
          Trong những năm qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện tốt việc tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo THADS để họp bàn, thống nhất phương án giải quyết một số vụ việc phức tạp, khó khăn, có nhiều vướng mắc; quan tâm kiện toàn lại Ban Chỉ đạo THADS đối với những địa phương có thành phần nằm trong Ban Chỉ đạo THADS đã chuyển đổi vị trí công tác hoặc có sự thay đổi nhân sự sau công tác sáp nhập. Đến nay, Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện của 10/10 đơn vị đã được kiện toàn. Thông qua Ban Chỉ đạo THADS, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp đã được xử lý dứt điểm, giúp cho các cơ quan THADS trên địa bàn tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, để phát huy hơn nữa vai trò phối hợp của chính quyền cơ sở đối với công tác THADS, Cục THADS đã chỉ đạo cơ quan THADS các huyện, thành phố xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp với UBND các xã, thị trấn, dự kiến trong thời gian tới Chi cục THADS các huyện, thành phố sẽ ký kết quy chế phối hợp với 100% chính quyền cơ sở trên địa bàn, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác THADS nói riêng và nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung.
          2. Tập trung thực hiện công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành
         Xác định “Cán bộ là gốc rễ của mọi công việc”, trong những năm qua, Cục THADS luôn quan tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo các cơ quan THADS và các chức danh thi hành án; quan tâm đến công tác giáo dục về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng chuẩn mực, đạo đức, tác phong công tác của đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Ngành; thường xuyên tổ chức Hội thi Nghiệp vụ THADS; các đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án có cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển công chức, chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho giai đoạn sau. Tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức về ý thức, tinh thần, trách nhiệm đối với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

 
 
          3. Quan tâm tới công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan
        Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong THADS tiếp tục được duy trì và thực hiện hiệu quả. Đến nay, hệ thống quy chế phối hợp giữa Cục THADS với các cơ quan liên quan được ký kết cơ bản đầy đủ. Trong quá trình tổ chức thi hành án, các cơ quan THADS trên địa bàn đã chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là phối hợp tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục tự nguyện thi hành án, hạn chế tối đa số trường hợp phải tố chức cưỡng chế. Cục THADS cũng đã chủ trì tổ chức các cuộc họp liên ngành với các cơ quan liên quan trong công tác THADS để họp, bàn các giải pháp tháo gỡ đối với một số vụ việc khó khăn, phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân hai cấp để giải quyết khó khăn, vướng mắc, như: phối hợp rà soát các bản án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành; họp bàn giải quyết các vụ việc phức tạp; tăng cường công tác kiểm sát thi hành án; giải thích, đính chính các sai sót trong các bản án, quyết định, chuyển giao bản án kịp thời, đầy đủ, phối hợp trong việc tạm thu tiền tại phiên tòa… qua đó, góp phần tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả trong công tác THADS.

          4 .Tập trung thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
         Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội. Với quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Chi uỷ, Lãnh đạo Cục THADS đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo các cơ quan THADS trực thuộc triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác của đơn vị, tập trung, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi uỷ, Lãnh đạo Cục và sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động từ năm 2015 đến nay ngành THADS tỉnh Cao Bằng luôn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao[1], kết quả THADS ngày càng thực chất, bền vững; tổng số việc phải thi hành từ năm 2015 đến năm 2020 là: 14.622 việc, trong đó, 12.085 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 11.598 việc, đạt tỷ lệ 95,97%; tổng số tiền phải thi hành là: 405.961.440.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện thi hành: 208.466.720.000 đồng, đã thi hành xong 155.404.689.000 đồng, đạt tỷ lệ 74,55%; công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
          5. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội
        Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, Lãnh đạo Cục THADS cũng luôn hướng tới việc thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong những năm qua, toàn ngành THADS tỉnh Cao Bằng đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức, góp phần xây dựng nông thôn mới”, tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ, giúp đỡ trong phong trào nông thôn mới như: Đỡ đầu 01 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha, mẹ bị mắc bệnh hiểm nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, thăm và tặng các xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh trường khuyết tật; tham gia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: tham gia tình nguyện làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường... Giai đoạn 2016 - 2020, Cục THADS đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp đỡ xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó, đã đóng góp ủng hộ với tổng số tiền là 35.345.000,đ, góp phần cùng xã Bế Triều thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Hưởng ứng Thư kêu gọi của UBMTTQTW về chung tay ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid, công chức, người lao động các cơ quan THADS đã quyên góp ủng hộ hơn 30.000.000đ và tham gia đầy đủ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong công chức, người lao động về ý nghĩa , mục đích, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2021), Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã xây dựng Kế hoạch hiến máu tình nguyện trong toàn ngành và phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện năm 2021”, đây là một nghĩa cử cao đẹp của người cán bộ, công chức trong việc hiến máu cứu người, góp phần cung cấp lượng máu cho nhu cầu cấp cứu, điều trị.
          Với những kết quả, thành tích đạt được, hàng năm, Cục THADS tỉnh Cao Bằng đều vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng A và công nhận là Tập thể xuất sắc; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2017; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen năm 2018, 2020; Cờ thi đua Chính phủ năm 2018, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2019; hàng năm đều được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là Điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020... Uy tín, hình ảnh của cơ quan THADS trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội tiếp tục được khẳng định và đánh giá tốt hơn; chất lượng đội ngũ công chức thi hành án từng bước được nâng lên; kỷ luật kỷ cương được tăng cường, nền nếp; tác phong công tác có nhiều đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.

 
 

          Trong thời gian tới toàn Ngành THADS tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đoàn kết, tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác theo chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, tạo những chuyển biến trong công tác THADS ngày càng thực chất, bền vững; xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh; từng bước nâng cao vị thế, vai trò của công tác THADS trong hệ thống chính trị chung của tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc. 
 

[1] Năm 2015: Kết quả thi hành án về việc: 98% (vượt 2% so với chỉ tiêu được giao). Kết quả thi hành án về tiền: đạt tỷ lệ 98% (vượt13 % so với chỉ tiêugiao).
Năm 2016: Kết quả thi hành án về việc: đạt tỷ lệ 89,17% (vượt 15,17% so với chỉ tiêu được giao). Kết quả thi hành án về tiền: đạt tỷ lệ 43,20% (vượt 9,2% so với chỉ tiêu giao).
Năm 2017: Kết quả thi hành án về việc: đạt tỷ lệ 93.35% (vượt 19.35% so với chỉ tiêu giao). Kết quả thi hành án về tiền: đạt tỷ lệ 67.23% (vượt 33.23% so với chỉ tiêu giao).
Năm 2018: Kết quả thi hành án về việc: đạt tỷ lệ 98% (vượt 24.5% so với chỉ tiêu giao). Kết quả thi hành án về tiền: đạt tỷ lệ 77.82% (vượt 44.32% so với chỉ tiêu giao).
Năm 2019: Kết quả thi hành án về việc: đạt tỷ lệ 98.03% (vượt 23.03% so với chỉ tiêu giao). Kết quả thi hành án về tiền: đạt tỷ lệ 86.60% (vượt 51.60% so với chỉ tiêu giao).
Năm 2020: Kết quả thi hành án về việc: đạt tỷ lệ 97.23% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 15.23%). Kết quả thi hành án về tiền: đạt tỉ lệ 73,48% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 33.48%).
 
 Hoàng Thị Hải Yến - Văn phòng CTHADS.

Các tin đã đưa ngày: