Sign In

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

08/12/2022

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai công tác năm 2023
Chiều 07/12, tại Hội trường UBND Tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp ông Nguyễn Văn Lực; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Đồng Tháp ông Phạm Thiện Nghĩa, cùng sự có mặt của lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện và Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi THADS các huyện, thành phố.
Năm 2022, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều giải pháp đột phá sáng tạo mang lại kết quả cao về công tác THADS, theo dõi THAHC. Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Mặc dù trong điều kiện khách quan có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác THADS, theo dõi THAHC, khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, tình hình biên chế thiếu hụt, nhưng công tác THADS luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giám sát, phối hợp thường xuyên của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của các ngành, các cấp có liên quan. Các cơ quan THADS trong tỉnh, từng chấp hành viên, từng công chức, người lao động đã tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả toàn tỉnh phải giải quyết hơn 22.200 việc, với hơn 2.545 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong gần 13.400 việc với hơn 671 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 84,97% về việc và 53,44% về tiền (vượt 3,47% về việc và 12,34% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục giao). Công tác theo dõi thi hành án hành chính toàn tỉnh; các mặt công tác khác được cơ quan THADS các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật…
  
Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế còn gặp phải trong năm đồng thời đề ra các giải pháp, kiến nghị để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và các kết quả, thành tích đạt được của công tác THADS, theo dõi THAHC của tỉnh Đồng Tháp trong năm 2022 và những năm qua, theo đó các cơ quan THADS đều hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Tổng cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao các nhiều mô hình mới, cách làm hay tại một số địa phương; sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành có liên quan; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thi hành một số vụ việc khó khăn, phức tạp... Qua đó, đã giúp cho các cơ quan THADS hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình.
Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Cục THADS tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế còn gặp phải trong năm 2022 từ đó nghiêm túc khắc phục để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tổ chức và triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: (1) Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác THADS, theo dõi THAHC; (2) Xác định rõ và nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo Cục trong việc tích cực, triệt để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; có giải pháp cụ thể để tăng cường đoàn kết, chống mọi biểu hiện làm mất đoàn kết nội bộ, suy thoái phẩm chất, đạo đức... của công chức; (3) Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, bảo đảm công chức, Chấp hành viên vững chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả; (4) Chủ động tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đối với các trụ sở cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, chủ đầu tư trong thực hiện dự án; (5) Củng cố, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành tại địa phương, bảo đảm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng; chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương và các cơ quan có liên quan đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn Tỉnh; (6) Quan tâm, chăm lo đời sống công chức, người lao động. 
 
Kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh/Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh ghi nhận và biểu dương các kết quả mà ngành THADS đạt được trong năm 2022. Đồng thời, thống nhất với các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp được nêu trong báo cáo. Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu trong năm 2023 và các năm tiếp theo, các cơ quan THADS cần phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; cần chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá và đặc biệt là phải đúc kết kinh nghiệm qua từng năm, từng giai đoạn để xác định từng nhóm vấn đề, đưa ra phương thức, cách làm phù hợp theo tình hình thực tế và diễn biến vụ việc.
Trong bối cảnh dự báo năm 2023 kinh tế xã hội tiếp tục được phục hồi, dự báo số lượng việc tiền phải thi hành án của cả nước và Đồng Tháp tiếp tục tăng cao; yêu cầu đối với công tác THADS, theo dõi THAHC ngày càng cao. Do vậy, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh/Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đề nghị các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt 05 nhóm vấn đề: (1) Cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa các chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về yêu cầu nhiệm vụ, đề ra các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, trước mắt và lâu dài trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; (2) Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về THADS, theo dõi THAHC; Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện và tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan trong tổ chức THADS, theo dõi THAHC, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải chỉ riêng cơ quan THADS và UBND các cấp; (3) Phải thường xuyên cập nhật, nắm vững các quy định pháp luật mới và các chủ trương, nghị quyết, định hướng của Đảng, nhà nước và tổ chức thực hiện song song, đồng bộ các quy định pháp luật và và các chủ trương, nghị quyết, định hướng của Đảng, nhà nước; (4) Công khai minh bạch trong quá trình tổ chức THADS, theo dõi THAHC, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để công khai minh bạch, rõ ràng trong tổ chức thi hành vụ việc từ khi thụ lý đến khi kết thúc vụ việc; (5) Kiện toàn đào tạo đội ngũ, đạo đức công vụ cho công chức, Chấp hành viên, có kế hoạch mang tính dài hạn; tham mưu, phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng tạo nguồn đội ngũ công chức, Chấp hành viên giỏi về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Hiện – Cục trưởng cục THADS tỉnh/Phó Trưởng Ban Chỉ đạo THADS Tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp và đặt biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lực – Tổng cục trưởng, Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh/Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh, sẽ có giải pháp và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất và bền vững hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Thanh Việt

Các tin đã đưa ngày: