Sign In

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

11/10/2019

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
         Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự và của cơ quan có thẩm quyền, ngày 10 tháng 10 năm 2019, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã ký ban hành Công văn số 588/CTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 vì đây là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và của đất nước. Cụ thể:


              1. Phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 3341/TCTHADS-VP ngày 07/10/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai năm công tác 2020.
              Tổ chức cuộc họp quán triệt tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 cho các Chấp hành viên, công chức từ bằng đến cao hơn chỉ tiêu được giao năm 2019.
              Quán triệt toàn đơn vị lưu ý, thận trọng giải quyết chặt chẽ các công việc trong khoảng thời gian diễn ra các sự kiện chính trị của địa phương, của đất nước năm 2020, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
              2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác của cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm công tác 2020, trong đó ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ tổ chức thi hành án, tập trung, quyết liệt xử lý án có điều kiện thi hành kéo dài nhiều năm nhưng chưa giải quyết xong, án tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng, thu cho ngân sách nhà nước, án doanh nghiệp, nhà đầu tư và làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về thi hành án dân sự.
              3. Chủ động chuẩn bị và tổ chức thực hiện ngay khi có chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự các công việc sau:
              - Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020.
              - Xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác năm 2020.
             4. Cập nhật thường xuyên, chính xác, đầy đủ dữ liệu vào Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS.

            Chủ động nghiên cứu trước tài liệu, sử dụng thử nghiệm Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và các Phần mềm khác (nếu có) để có thể sử dụng ngay khi cơ quan thẩm quyền tập huấn, triển khai, chỉ đạo đưa Phần mềm vào hoạt động chính thức.

            5. Phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, phục vụ Nhân dân; chuyển đổi địa bàn, vị trí công tác, sắp xếp, phân công công việc phù hợp, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công việc và phê bình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

        

Tác giả ảnh: Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: