Sign In

MỘT SỐ Ý KIẾN BÀN VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (18/07/2019)

Công tác Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của quá trình bảo vệ quyền lợi dân sự, các Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành một cách nghiêm minh và đúng pháp luật, tạo sự công bằng trong xã hội, góp phần giữ vững an toàn trật tự, ổn định an ninh chính trị.

Thông báo cho những người được thi hành án chưa yêu cầu thi hành án: Trách nhiệm của Chấp hành viên? (11/04/2019)

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã quy định bổ sung một số quyền và trách nhiệm của Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án. Một trong số đó là trách nhiệm “thông báo cho những người được thi hành án chưa có yêu cầu thi hành án để yêu cầu thi hành án”. quy định tại ....... Tuy nhiên, trong quá trình Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ này đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần có hướng giải quyết, cụ thể:

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo gương Bác (19/03/2018)

Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức, mục đích sống của Người, vừa cao cả vừa thiết thực, thể hiện trên mọi lĩnh vực sống và làm việc của Người, là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Phong cách làm việc của Người với những đặc điểm quan trọng như: Phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động và sáng tạo. Đó là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là khi Đảng, Nhà nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Các tin đã đưa ngày: