Sign In

Một số giải pháp nâng cao vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Huyện trong công tác phối hợp giải quyết thi hành án dân sự đạt hiệu quả

22/09/2022

        Do đặc thù của công tác thi hành án dân sự (THADS) là cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan quản lý, các cơ quan bảo vệ pháp luật, của các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền cơ sở. Trong THADS phối hợp có hiệu quả không chỉ cho phép cơ quan THADS, Chấp hành viên giải quyết tốt công việc thuộc các chức năng, thẩm quyền của mình, mà còn có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn, phức tạp vượt quá khả năng và thẩm quyền của mình, những vấn đề đột xuất, cấp bách, trọng tâm, ưu tiên đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực bên ngoài mới có thể giải quyết được một cách có hiệu quả.
        Bên cạnh đó, công tác THADS là giai đoạn cuối cùng của quá trình bảo vệ quyền lợi dân sự, các Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành một cách nghiêm minh và đúng pháp luật, tạo sự công bằng trong xã hội, góp phần giữ vững an toàn trật tự, ổn định an ninh chính trị.
        Bản án, Quyết định đưa ra thi hành có hiệu quả là do sự tổ chức thi hành của cơ quan THADS một cách quyết liệt và chặt chẽ, nhân tố quyết định trong quá trình tổ chức thi hành án có kết quả là Chấp hành viên. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên sẽ có sự tác động trực tiếp đến tài sản, nhân thân của đối tượng thi hành án nên không tránh khỏi những chống đối, thậm chí xâm hại đến nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của Chấp hành viên, nên cần có sự phối của các ngành, các cấp, nhất là cơ quan bảo vệ pháp luật, đảm bảo tác nghiệp của Chấp hành viên được an toàn, hiệu quả.
        Để đạt được hiệu quả, Chi cục THADS phải thể hiện vai trò tham mưu tốt cho BCĐ.THADS Huyện nhằm chỉ đạo các ngành, các cấp, chính quyền địa phương tích cực phối hợp trong công tác giải quyết thi hành án.
        Bên cạnh thuận lợi thì công tác thi hành án cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn, bất hợp lý, bất cập từ thực tế cần phải thay đổi, cải tiến, đổi mới.
        Công tác THADS đạt được hiệu quả là do sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thi hành án và các ngành, các cấp, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thực tế thì do nhiệm vụ chuyên môn của các ngành nên sự phối hợp trong một số trường hợp gặp khó khăn, không đồng nhất, khi có ngành này thì vắng ngành kia, một cuộc cưỡng chế thi hành án vắng một thành viên phải dừng lại, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi hành án. Vì vây, nếu tham mưu tốt cho BCĐ.THA thì sự phối hợp sẽ nhịp nhàng, đồng bộ phát huy hiệu quả trong công tác THADS.
        Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS thì cơ quan THADS Huyện cần có một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò tham mưu cho BCĐ.THADS Huyện trong công tác phối hợp giải quyết THADS đạt hiệu quả.
        Thứ nhất, công tác phối hợp trong THADS là nhằm tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Muốn đạt được sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp cần phải có sự năng động tham mưu kịp thời của cơ quan THADS cho BCĐ.THADS Huyện trong hoạt động THADS.
        Thứ hai, xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt, triển khai Quy chế làm việc của BCĐ.THADS Huyện, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp tình hình thực tế của Huyện.
        Thứ ba, báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trưởng BCĐ.THADS Huyện chỉ đạo tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong THADS. Đề nghị chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
        Thứ tư, tham mưu Chủ tich UBND Huyện - Trưởng BCĐ.THADS Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn về việc thành lập Tổ phối hợp giải quyết thi hành án gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã, thị trấn làm tổ trưởng, các thành viên như Công an, Địa chính, Tư pháp, Trưởng Ban nhân dân các ấp.
        Thứ năm, Tổ phối hợp giải quyết thi hành án hoạt động rất hiệu quả từ việc vận động thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án đến các cuộc cưỡng chế cũng được tổ phối hợp tốt nên đều đạt kết quả.
        Thứ sáu, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng vào công tác THADS từ triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TU của Tỉnh ủy Đồng Tháp, cơ quan THADS Huyện đã phối hợp tốt cấp ủy cơ sở trong giải quyết thi hành án đạt hiệu quả. Tạo sự đồng thuận cao trong việc tuyên truyền và chấp hành pháp luật tại địa phương. Hiệu quả hoạt động của các Tổ phối hợp giải quyết THADS là sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn.
        Thứ bảy, trong năm đề xuất họp sơ kết BCĐ.THADS Huyện và Tổ phối hợp giải quyết thi hành án các xã, thị trấn. Đánh giá hoạt động phối hợp rút ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng BCĐ.THADS Huyện có công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác THADS, nhất là sự phối hợp của các ngành, củng cố và phát huy hoạt động của Tổ phối hợp giải quyết thi hành án các xã, thị trấn.
        Công tác tham mưu, đề xuất tốt cho BCĐ.THADS Huyện kịp thời đã mang lại hiệu quả cao, góp phần đẩy mạnh công tác THADS, đảm bảo quyền, lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân, đem lại công bằng cho xã hội.
        Mặt khác, tham mưu tốt cho BCĐ. THADS Huyện tăng cường nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp trong THADS. Thông qua BCĐ.THADS phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xác định vị trí, phát huy vai trò của mỗi ngành, địa phương trong công tác THADS. Cụ thể cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành đã đóng góp tích cực cho công tác THADS, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần đẩy mạnh, đạt hiệu quả trong công tác phối hợp.
     Những năm vừa qua, Chi cục THADS huyện Châu Thành thực hiện luôn đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt năm 2022 thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu quan trọng là về việc và về tiền (đến nay, về việc đạt 84,44%/81,50%; tiền đạt 63,31%/41,50%), một trong những nguyên nhân chính đó là nhờ sự chủ động làm tốt công tác báo cáo, tham mưu, đề xuất kịp thời cho BCĐ.THADS Huyện, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng BCĐ.THADS Huyện có chỉ đạo sâu sát các thành viên, các ngành có liên quan, chính quyền địa phương tích cực phối hợp trong hoạt động THADS./. 
                                                                                                                                           Lê Thanh Giang
                                                                                                                           Chi cục THADS huyện Châu Thành

Các tin đã đưa ngày: