Sign In

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

20/08/2019

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Ngày 07/4/2014, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng….
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Ngành Tư pháp nói chung và các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nói riêng đã ra sức triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã triển khai, phát động nhiều đợt thi đua và phong trào thi đua như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới; toàn ngành Thi hành án dân sự đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Thi hành án dân sự…
Chính các phong trào thi đua do Cục Thi hành án dân sự triển khai, phát động đã có tác động tích cực đến việc nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, từng bước hoàn thiện hơn về ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, ngôn phong, lề lối làm việc của công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị, cụ thể:
Năm 2015: Về việc, tổng số phải thi hành 19.067 việc, tăng 271 việc so với năm 2014. Đã giải quyết xong 15.507 việc/16.633 việc, đạt 93,23%, vượt 3,23% so với chỉ tiêu được giao. Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 1.352 tỷ 121 triệu 480 nghìn đồng, tăng 234 tỷ đồng so với năm 2014. Đã giải quyết xong 545 tỷ 634 triệu 130 nghìn đồng/633 tỷ 281 triệu 194 nghìn đồng, đạt 86,16%, vượt 5,16% so với chỉ tiêu được giao.
Năm 2016: Về việc, tổng số phải thi hành là 18.302 việc. Đã giải quyết xong 13.041 việc/15.387 việc, đạt 84,75%, (vượt 13,75% so với chỉ tiêu được giao). Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 1.229 tỷ 465 triệu 476 nghìn đồng. Đã giải quyết xong 349 tỷ 817 triệu 029 nghìn đồng/779 tỷ 077 triệu 699 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 44,9% (so với chỉ tiêu Tổng cục giao, vượt 12,9%).
Năm 2017: Về việc, tổng số phải thi hành là 20.896 việc. Đã giải quyết xong 14.170 việc/16.302 việc, đạt tỷ lệ 86,92% (vượt 15,92% so với chỉ tiêu Tổng cục giao). Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 1.602 tỷ 336 triệu 029 nghìn đồng. Đã giải quyết xong 328 tỷ 148 triệu 031 nghìn đồng/859 tỷ 388 triệu 866 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 38,18% (vượt 6,18% so với chỉ tiêu Tổng cục giao).
Năm 2018: Về việc, tổng số phải thi hành là 23.872 việc. Đã giải quyết xong 15.643 việc/17.704 việc, đạt tỷ lệ 88,36% (so với chỉ tiêu Tổng cục giao, vượt 16,36%). Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 2.015 tỷ 718 triệu 417 nghìn đồng. Đã giải quyết xong 444 tỷ 156 triệu 586 nghìn đồng/906 tỷ 455 triệu 970 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 49% (so với chỉ tiêu Tổng cục giao, vượt 17%).
10 tháng của năm 2019: Về việc, tổng số phải thi hành là 24.041 việc. Đã thi hành xong 13.179 việc/17.475 việc, đạt tỷ lệ 75,42% (so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao, vượt 2,42%). Về tiền, tổng số phải thi hành là 2.208 tỷ 805 triệu 490 nghìn đồng. Đã thi hành xong 320 tỷ 360 triệu 623 nghìn đồng/980 tỷ 460 triệu 933 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 32,67% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, còn thiếu 0,33%). Ước tính đến cuối năm 2019 sẽ vượt cả chỉ tiêu về việc và về tiền do Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng đã được chú trọng triển khai thực hiện, kịp thời động viên phong trào, góp phần tạo nên khí thế hào hứng, phấn khởi, cổ vũ tinh thần của công chức và người lao động, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của đơn vị. Qua công tác bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, Hội đồng Thi đua, khen thưởng đã đề nghị và được cấp có thẩm quyền quyết định tặng thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trong 04 năm (2015-2018) như: 
- Về Danh hiệu khen thưởng:
+ Cờ thi đua bộ Tư pháp: 08 (Cục Thi hành án dân sự 02, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành 06);
+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ Tư pháp: 04 (Cục Thi hành án dân sự 02, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành 02);
+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: Cục Thi hành án dân sự 22 lượt, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành 74 lượt;
+ Danh hiệu lao động tiên tiến: Cục Thi hành án dân sự 23 lượt tập thể, 121 lượt cá nhân; Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành 44 lượt tập thể, 638 lượt cá nhân…
- Về hình thức khen thưởng:
+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân;
+ Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 19 lượt tập thể và 32 lượt cá nhân;
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 08 lượt tập thể và 19 lượt cá nhân...
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thi đua, khen thưởng tại các đơn vị chưa thật sự phong phú; tỷ lệ khen thưởng cho lãnh đạo đơn vị, nhất là ở cấp Chi cục vẫn còn cao so với đối tượng là người lao động trực tiếp....
Để công tác thi đua khen thưởng được thực hiện tốt hơn, Cục Thi hành án dân sự đã đưa ra các định hướng trong thời gian tới như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cấp uỷ, tổ chức đảng từ Cục đến Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị để tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát động; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, lựa chọn mô hình, cách làm điểm để chỉ đạo, gắn nội dung phong trào thi đua của Ngành cấp trên với địa phương; tiếp tục củng cố, kiện toàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở; Hội đồng Sáng kiến cơ sở Cục Thi hành án dân sự; nghiên cứu, sắp xếp bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có tính chuyên nghiệp cao hơn...
 
* Nguồn tài liệu tham khảo: Báo cáo số 451/BC-CTHADS ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Cục THADS về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng


Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: