Sign In

Triển khai thực hiện Quy trình tiếp nhận, phân công giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến

12/08/2019

Ngày 01/8/2019, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ký Quyết định số 922/QĐ-TCTHADS ban hành Quy trình tiếp nhận, phân công giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến.
Quy trình này gồm 09 điều: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc chung; trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, phân công trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị; theo dõi, đôn đốc, phối hợp giải quyết, trả lời kiến nghị; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị; tổ chức thực hiện. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
Thực hiện Quyết định của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 430/CTHADS-KT ngày 08/8/2019 để triển khai thực hiện Quy trình tiếp nhận, phân công giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh chỉ đạo:
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy trình tiếp nhận, phân công giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến.
Tại Cục Thi hành án dân sự, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại kiến nghị có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục; tham mưu cho Cục trưởng phân công các phòng chuyên môn thuộc Cục hoặc Chi cục tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị; đồng theo dõi đôn đốc, tổng hợp việc xử lý trả lời kiến nghị.
Tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố, Chi cục trưởng có trách nhiệm phân công lãnh đạo Chi cục phụ trách và đồng chí Thẩm tra viên của đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị đảm bảo theo Quy trình.
Đặc biệt, đối với các đơn thư, kiến nghị của cử tri do Hội đồng nhân dân các cấp chuyển đến các cơ quan thi hành án dân sự thì vận dụng Quy trình này để xử lý.
(Đính kèm Quyết định số 922/QĐ-TCTHADS ngày 01/8/2019
Đính kèm Công văn số 430/CTHADS-KT ngày 08/8/2019)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: