Sign In

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức (22/03/2021)

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

Điều tra dư luận xã hội về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (22/03/2021)

Điều tra dư luận xã hội về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Triển khai kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (11/03/2021)

Triển khai kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

 

Hướng dẫn Công tác văn hóa văn nghệ năm 2021 (01/03/2021)

Hướng dẫn Công tác văn hóa văn nghệ năm 2021

V/v tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai (01/03/2021)

V/v tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 (01/03/2021)

V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

V/v thông tin, phổ biến một số quy định có liên quan trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (01/02/2021)

V/v thông tin, phổ biến một số quy định có liên quan trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai (01/02/2021)

V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
tỉnh Gia Lai

Công văn số 247-CV/TU Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 (01/02/2021)

Công văn số 247-CV/TU Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (30/10/2020)

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các tin đã đưa ngày: