Sign In

V/v phối hợp, tuyên truyền việc triển khai thi điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai (11/06/2021)

V/v phối hợp, tuyên truyền việc triển khai thi điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

CV 535 v/v phát động phong trào ủng hộ mua Vacxin phòng, chống Covid-19 (10/06/2021)

CV 535 v/v phát động phong trào ủng hộ mua Vacxin phòng, chống Covid-19

CV 483 v/v chấn chỉnh việc bảo mật thông tin trên mạng Internet (02/06/2021)

CV 483 v/v chấn chỉnh việc bảo mật thông tin trên mạng Internet

CV 496 v/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ THADS năm 2021 (01/06/2021)

CV 496 v/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ THADS năm 2021

CV 448 v/v triển khai QĐ số 275 của UBND tỉnh (18/05/2021)

CV 448 v/v triển khai QĐ số 275 của UBND tỉnh

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức (22/03/2021)

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

Điều tra dư luận xã hội về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (22/03/2021)

Điều tra dư luận xã hội về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Triển khai kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (11/03/2021)

Triển khai kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

 

V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 (01/03/2021)

V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021
Các tin đã đưa ngày: