Sign In

Thông báo số 740 về việc đăng ký lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục IaGrai - Gia Lai (26/04/2021)

Thông báo số 740 về việc đăng ký lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục IaGrai - Gia Lai

Thông báo số 636 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Đăk Đoa - Gia Lai (26/04/2021)

Thông báo số 636 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Đăk Đoa - Gia Lai

Thông báo số 125 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Cục THADS tỉnh Gia Lai (26/04/2021)

Thông báo số 125 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Cục THADS tỉnh Gia Lai

Thông báo số 577 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai (23/04/2021)

Thông báo số 577 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai

Thông báo số 580 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai (23/04/2021)

Thông báo số 580 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai

Thông báo số 410 về việc chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Pleiku- Gia Lai (22/04/2021)

Thông báo số 410 về việc chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Pleiku- Gia Lai

Thông báo số 552 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê (20/04/2021)

Thông báo số 552 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai

Thông báo số 723 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục IaGrai - Gia Lai (20/04/2021)

Thông báo số 723 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục IaGrai - Gia Lai

Thông báo số 724 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục IaGrai - Gia Lai (20/04/2021)

Thông báo số 724 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục IaGrai - Gia Lai

Thông báo số 570 về việc đăng ký lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục Chư Sê - Gia Lai (20/04/2021)

Thông báo số 570 về việc đăng ký lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục Chư Sê - Gia Lai
Các tin đã đưa ngày: