Sign In

Thông báo số 767 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Đăk Đoa- Gia Lai (24/05/2021)

Thông báo số 767 về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Đăk Đoa- Gia Lai

Thông báo số 918 về việc đăng ký lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Chi cục Chư Prông- Gia Lai (21/05/2021)

Thông báo số 918 về việc đăng ký lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Chi cục Chư Prông- Gia Lai

Thông báo số 490 về việc chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Pleiku - Gia Lai (21/05/2021)

Thông báo số 490 về việc chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Pleiku - Gia Lai

Thông báo số 81 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục Đức Cơ - Gia Lai (21/05/2021)

Thông báo số 81  về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục Đức Cơ - Gia Lai

Thông báo số 741 về việc chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Đăk Đoa - Gia Lai (19/05/2021)

Thông báo số 741 về việc chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Đăk Đoa - Gia Lai

Thông báo số 479 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục Pleiku - Gia Lai (19/05/2021)

Thông báo số 479 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục Pleiku - Gia Lai

Thông báo số 480 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục Pleiku - Gia Lai (19/05/2021)

Thông báo số 480 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chi cục Pleiku - Gia Lai

Thông báo số 906 về việc chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Prông- Gia Lai (19/05/2021)

Thông báo số 906 về việc chọn tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Prông- Gia Lai

Thông báo số 735 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai (19/05/2021)

Thông báo số 735 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai

Thông báo số 736 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai (19/05/2021)

Thông báo số 736 về việc tổ chức bán đấu giá của Chi cục Chư Sê - Gia Lai
Các tin đã đưa ngày: