Sign In

Tổ chức hưởng ứng hoạt động vì môi trường năm 2018

27/09/2018

Tổ chức hưởng ứng hoạt động vì môi trường năm 2018
      Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hưởng ứng hoạt động vì môi trường năm 2018
      Thực hiện Công văn số 1274/CTHADS-VP ngày 21/9/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động vì môi trường năm 2018, ngày 22/9/2018 Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức dọn vệ sinh để cơ quan sạch - đẹp hơn.
 
      Thông qua hoạt động, Chi đoàn cũng đã quán triệt đến đoàn viên Chi đoàn các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường... nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chi đoàn Cục

Các tin đã đưa ngày: