Sign In

MỘT SỐ SAI SÓT THƯỜNG GẶP TRONG BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

28/05/2019

       Công tác báo cáo thống kê thi hành án dân sự- tựa như một “ xương sống” của mỗi đơn vị, đóng vai trò quan trọng trong mảng công tác văn phòng, là biểu hiện tổng quan kết quả thi hành án về việc, về tiền, giảm án tồn (chỉ tiêu) của từng cá nhân Chấp hành viên nói riêng, của cả một đơn vị nói chung. Bởi vậy, công tác báo cáo thống kê đòi hỏi cần có sự chuyên môn hóa để đạt kết quả tốt nhất.
       Năm 2019, công tác báo cáo thống kê tiếp tục thực hiện theo Luật Thống kê năm 2015, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Thông tư số 08/2015/TT- BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Qua nghiên cứu, công tác báo cáo thống kê có sự sửa đổi bổ sung nhất định về các biểu mẫu, cách sắp xếp tiêu chí theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự tiếp tục được thực hiện theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm đúng quy định.
       Trong quá trình thực hiện việc theo dõi, thống kê, rà soát và báo cáo theo chế độ báo cáo thống kê tại Chi cục thi hành án dân sự huyện An Dương, TP Hải Phòng, bản thân tôi phụ trách mảng báo cáo thống kê rút ra một số sai sót thường gặp trong công tác thống kê thi hành án dân sự và biện pháp khắc phục như sau:
Về cơ bản, kết quả thống kê đã phản ánh đúng thực chất, đúng hiện trạng hoạt động tại các kỳ báo cáo thống kê, qua đó cung cấp khá toàn diện thông tin trên các mặt công tác phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện An Dương. Đơn vị đã thực hiện việc rà soát, khóa sổ, lập báo cáo thống kê đầy đủ; sử dụng đúng phương pháp tính, đơn vị tính theo đúng quy định của Thông tư 08/2015/TT- BTP ngày 26/6/2015 các số liệu cơ bản trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự đã được cập nhật khá đầy đủ theo quy định.
       Đơn vị đã luôn sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, rà soát, phân loại, khóa sổ chốt số liệu lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
       Mặc dù đã đạt được kết quả nêu trên, công tác thống kê là một lĩnh vực khó, phức tạp, đòi hỏi người làm công tác thống kê không chỉ có chuyên môn về thống kê mà còn phải am hiểu về lĩnh vực chuyên môn mà chế độ thống kê phản ảnh, phải có kiến thức về tin học để hỗ trợ phân tổng hợp, phân tích thống kê.  Do vậy, công tác thống kê thi hành án dân sự thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, sai sót cần khắc phục như:
       - Việc rà soát, khóa sổ, ghi chép, tính toán số liệu trong biểu số liệu, lập báo cáo, cập nhật thiếu số liệu chi tiết; tính toán nhầm lẫn; ghi chép chưa đầy đủ các mục tại phần ghi chép chung; để trống số không nhập dữ liệu vào các mục không phát sinh số liệu;
       Về số liệu, vẫn có sự chênh lệch, mâu thuẫn giữa một số loại số liệu như: chênh lệch số việc, tiền trong báo cáo thống kê với số liệu trong báo cáo kế toán.
       - Việc phân tích số liệu thống kê chưa thực sự được quan tâm đúng mức, nên công tác phân tích số liệu thống kê còn nhiều hạn chế, nên chưa khai thác hết các thông tin thống kê từ các chỉ tiêu thống kê, dẫn tới lãng phí tài nguyên số trong thống kê thi hành án dân sự.
       - Việc nhận thức về công tác thống kê thi hành án dân sự mặc dù đã có chuyển biến, nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa thực sự biến sự quan tâm thành những hành động cụ thể để quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện và thực hiện nghiêm chế độ thống kê thi hành án dân sự. Hơn nữa, chưa có sự đầu tư quan tâm, nghiên cứu kỹ các quy định của Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và cũng chưa chỉ đạo việc tập huấn về Chế độ báo cáo thống kê sâu rộng tới cán bộ làm công tác thống kê, Chấp hành viên và cán bộ, công chức có liên quan.
       - Cán bộ thống kê trong khi tổng hợp, nhập dữ liệu vào các biểu mẫu có nhầm lẫn chỉ tiêu được thể hiện tại các cột trong biểu mẫu dẫn đến số liệu sai lệch và nhầm lẫn giữa các cột, các chỉ tiêu.
       - Đơn vị chưa có 01 biên chế chuyên trách làm công tác thống kê để tham mưu cho lãnh đạo trong thực hiện Chế độ thống kê theo quy định. Do thiếu biên chế, nên với công việc này, đơn vị đã bố trí người làm kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, do vậy cũng gây khó khăn không nhỏ cho việc thực hiện chế độ thống kê trong thi hành án dân sự.
       - Đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cho cán bộ thống kê chưa tương xứng với yêu cầu của nhiệm vụ.
Qua đó, tôi xin đưa ra một số biện pháp khắc phục như sau:
       - Một là, nâng cao nhận thức về công tác thống kê, từng cá nhân, đặc biệt là cán bộ thống kê phải nhận thức rõ về vai trò của công tác thống kê trong thi hành án dân sự; thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu và sử dụng có hiệu quả các thông tin thống kê trong quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án dân sự do Quốc hội, Bộ tư pháp giao. Do vậy, đòi hỏi phải có sự quan tâm và chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.
       - Hai là, bổ sung biên chế để đáp ứng mỗi đơn vị địa phương có 01 biên chế làm cán bộ thống kê chuyên trách, tuyển đúng người có chuyên môn thống kê và làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm Thống kê viên để có chế độ cho cán bộ làm công tác thống kê, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thống kê.
       - Ba là, lãnh đạo đơn vị cần có sự chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ thống kê, Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự trong rà soát, đối chiếu số liệu thống kê, kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự với hồ sơ thi hành án và các loại sổ sách thi hành án dân sự.
       - Bốn là, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ tin học trong thống kê thi hành án dân sự.
       - Năm là, tăng cường kiểm tra việc rà soát, phân loại, lập biểu báo cáo thống kê và phân tích số liệu thống kê thi hành án dân sự.
       - Sáu là, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện Chế độ thống kê thi hành án.
       - Bẩy là, có thể nói công tác thống kê là một công việc khá vất vả, để chính xác số liệu đòi hỏi cán bộ làm công tác báo cáo thống kê thật sự chuyên tâm, nhưng nếu kiêm nhiệm nhiều việc nhiều lúc sẽ gây áp lực cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê. Bởi vậy, cần có chế độ đãi ngộ tốt đối với cán bộ làm công tác báo cáo thống kê.
       Trên đây là một số sai sót tôi rút ra được trong quá trình làm báo cáo thống kê, đồng thời tôi cũng đưa ra một số biện pháp nhỏ để làm tốt hơn báo cáo thống kê theo quy định.


Theo Lê Thị Ngời- Chấp hành viên, CCTHADS H. An Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: