Sign In

Hội nghị trực tuyến công chức thi hành án dân sự về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/05/2017

Hội nghị trực tuyến công chức thi hành án dân sự về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chiều ngày 15/5/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức Cục.
Hội nghị đã được nghe PGS.TSKH Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền tải nội dung chuyên đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác thi hành án dân sự”.  Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 

 
Tiếp đó, đồng chí  Mai Lương Khôi – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quán triệt, triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 04-KH/BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 2785/KH-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự trong toàn hệ thống.
 

 
Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác thi hành án dân sự”, các đồng chí lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên để ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề nghị cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Lê Tùng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: