Sign In

Đảng ủy Cục THADS TP Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng và chuyên đề năm 2019

21/01/2019

Đảng ủy Cục THADS TP Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng và chuyên đề năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐUC ngày 19/12/2018 của Đảng uỷ Cục về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và Kế hoạch số 49-KH/ĐUC ngày 09/01/2019 của Đảng ủy Cục về việc học tập chuyên đề năm 2019; Sáng ngày 21/01/2019, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Phó Giáo sư tiến sỹ, Chủ nhiệm nghiên cứu hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị như sau:
Nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII, bao gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 
 
Đ/c Nguyễn Chí Mỳ – Phó Giáo sư, Chủ nhiệm nghiên cứu hệ thống chính trị thành phố Hà Nội
Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
truyền đạt nội dung học tập

Nội dung Chuyên đề học tập năm 2019, gồm: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch của UBND Thành phố về việc “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội”; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4; Nghị quyết Trung ương 6; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”
 

 
Toàn cảnh Hội nghị học tập

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Cục yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ chỉ đạo các đảng viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập quán triệt các Nghị quyết; bài thu hoạch phải liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu)./.
Nguyễn Hồng Nhung

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: