Sign In

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính

08/08/2017

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính
Nhằm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính (số 11/CT-UBND ngày 26/7/2017).
Trên cơ sở kế thừa các nội dung của Chỉ thị số 23/2013/CT-UBND ngày 4/12/2013 trước đây, Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận về các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thi hành án dân sự mới nhất như Luật Thi hành án dân sự 2008; Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đồng thời, Chỉ thị cũng đã có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, ban ngành (Sở Tư pháp, Sở tài chính, Công an tỉnh; Tài nguyên và môi trường, bảo hiểm xã hội, kho bạc nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện) trong công tác thi hành án dân sự, hành chính; tăng cường trách nhiệm và năng lực tổ chức thi hành án dân sự, hành chính của các cơ quan Thi hành án dân sự; sự chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Chỉ thị đã chỉ ra 05 nhóm nhiệm vụ của Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh gồm:

“- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thi hành án dân sự, bảo đảm phân loại chính xác các vụ án có điều kiện thi hành, tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án, thi hành dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về thi hành án do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao hàng năm;

 
- Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự; thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thi hành án cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới;

- Tích cực đề xuất Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự;

- Thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo đúng quy định.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác thi hành án dân sự.”
 
Hiện nay, theo số liệu thống kê 10 tháng, Cục THADS Hà Tĩnh đã đạt tỷ lệ về việc 85,2% (vượt 11,2% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao); về tiền đạt tỷ lệ 59,86% (vượt 25,86% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao). Cục THADS Hà Tĩnh đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh để làm cơ sở cho hoạt động thi hành án dân sự, hành chính diễn ra hiệu quả hơn trong thời gian tới; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017.

Phạm Trường Chinh, Văn phòng Cục THADS Hà Tĩnh

Các tin đã đưa ngày: