Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021 xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

16/04/2021


(Toàn
cảnh Hội nghi sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính  6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối  năm  2021)
 Chiều ngày 16/04/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính  6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối  năm  2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sư tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp Hành Viên, Thẩm Tra Viên, Kêt toán trưởng Nghiệp vụ, kế toán trưởng ngân sách, Cán bộ phụ trách thống kê của Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự , Thi hành án hành chính toàn tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối  năm 2021, Phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). Qua 6 tháng thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao 2021, nhìn chung việc triển khai, thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:
          1. Kết quả thi hành về việc
 - 6 tháng đầu năm 2021,  toàn tỉnh tổng số giải quyết là 2.887, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 811 việc; Số thụ lý mới là 2.076 việc, giảm 379 việc (giảm 5,75% so với cùng kỳ năm 2020);
- Sau khi trừ đi số ủy thác 32 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 0 việc, tổng số phải thi hành là 2.855 việc. Qua phân loại việc có:
+ 2.525 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 88,44%)
+    328 việc chưa có điều kiện GQ (chiếm tỷ lệ 11,49%)
Kết quả: Đã giải quyết xong 1.565 việc, đạt tỷ lệ 61,98/83% thiếu 21,02% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm 2021.
Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 415 việc.
- Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là  1.290 việc, tăng 209 việc (tăng 19,33%) so với năm 2020.
2. Kết quả thi hành về tiền
Tổng số giải quyết là 386 tỷ 642 triệu 385   nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 203.458.148.000 đồng; Số thụ lý mới là 183.184.237.000 đồng, tăng 82.565.872.000 đồng (tăng 82,06%) so với cùng kỳ năm 2020;
- Sau khi trừ đi số ủy thác là 4.486.944.000đồng, tổng số phải thi hành là 382.155.440 .000 đồng. Qua phân loại về  tiền có:
+ 239.784.745 .000đồng có điều kiện thi hành (chiếm 62,75%);
+ 142.286.695 .000 đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm 37,25%).
Trong số có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong  35.186.615.000 đồng,
Kết quả: Đạt tỷ lệ 14,67%/40,10% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm 2021, thiếu 25,43% về tiền.
- Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là   102.641.607.000 đồng.
- Số tiền chuyển kỳ sau 346.968.825.000 đồng, tăng 136.776.652.000 đồng  (tăng 65,07%) so với cùng kỳ năm 2020.
 (Gửi kèm biểu thống kê kết quả về việc và tiền 6 tháng 2021).
- Về kết quả phân loại án:  Ngay từ đầu năm 2021, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra, phân loại án đối với 100% tổng số án phải thi hành, xác định rõ cơ sở pháp lý để đưa ra tiêu chí phân loại án bảo đảm chính xác, số việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành, cụ thể:  6 tháng đầu năm, toàn tỉnh số việc có điều kiện thi hành chiếm 88,44% số việc chưa có điều kiện thi hành chiếm 11,49%. Một số đơn vị có tỷ lệ phân loại án về việc có điều kiện đạt cao như: Đà Bắc 94,48%, Kim Bôi 94,63% Cao Phong 90,78%, Lạc Thủy 90,13%, Lạc Sơn 90,54%.
          Kết quả phân loại tiền có điều kiện thi hành (chiếm 62,75%), số chưa có điều kiện thi hành (chiếm 37,25%). Một số đơn vị có tỷ lệ tiền có điều kiện cao như: Lạc Thủy 96,44%, Đà Bắc 87,71%, Mai Châu 79,11%.
* Về kết quả công tác theo dõi thi hành án hành chính
-  Kết quả theo dõi thi hành án hành chính: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 15 bản án hành chính (trong đó, số bản án có nội dung theo dõi là 01 bản án, số bản án không có nội dung theo dõi là 14 bản án).
- Kết quả theo dõi THAHC: 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh không có vụ việc phải theo dõi thi hành án hành chính
II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021
1. Công tác chỉ đạo tổ chức xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021
Ngay sau khi kết thúc năm công tác Thi hành án dân sự năm 2020, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác, trên cơ sở đó, đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2021; quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch, Quyết định của Bộ trưởng (Quyết định số 2558/QĐ-BTP ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021) Quyết số 1069/QĐ-TCTHADS ngày 23/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2021 (Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS); Nghị quyết 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình đã xây dựng Kế hoạch công tác 2021, kịp thời xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch trong tâm công tác năm 2021 và trình Tổng cục THADS thẩm định (đã được Cục THADS tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-CTHADS ngày 12 tháng 01 năm 2021) và ban hành Quyết định giao chỉ tiêu số 209/QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành chính cho các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (Quyết định số 209/QĐ-CTHADS), cụ thể cho đơn vị thuộc Cục, Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố ban hành kế hoạch công tác, giao chỉ tiêu thi hành án cho Chấp hành viên thuộc Chi cục báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện cho ý kiến và phê duyệt kế hoạch công tác của các Chi cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục  (đã phê duyệt xong trong tháng 02/2021).
Cùng với việc triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục, Cục THADS ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao, tăng cường công tác rà soát, xác minh phân loại án, tập trung quyết liệt giải quyết ngay các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là những vụ việc có số tiền phải thi hành lớn; duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng quý để kịp thời nắm bắt tình hình, đưa ra các giải pháp, hướng xử lý, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao, để chủ động phòng, chống, kiểm soát lây nhiễm dịch, Cục THADS đã kịp thời triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Tổng cục THADS đến toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả công tác tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021
6 tháng đầu năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, nhìn chung việc triển khai, thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:
Trong số các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021 theo (Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS), chỉ tiêu  ... “tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 83% về việc và trên 40,1% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành”. 
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu giao: 6 tháng đầu năm 2021 toàn ngành thi hành án dân sự tỉnh về việc đạt 61,98/83% (so với chỉ tiêu được giao cả năm 2021, còn thiếu thiếu 21,02%) về tiền đạt 14,67%/40,10% (so với chỉ tiêu được giao cả năm 2021,  còn thiếu 25,43% về tiền.
+ Một số đơn vị đạt kết quả thi hành xong về việc cao như: Đà Bắc 78,83%, Lạc Thủy 76,12%, Yên Thủy 76%, Chi cục tp Hòa Bình 73,88%, Mai Châu 72,54%.
          + Một số đơn vị đạt tỷ lệ về việc còn thấp so với toàn tỉnh như Chi cục THADS Kim Bôi đạt 45,07%, Lạc Sơn 47,16%.
- Kết quả thi hành xong về tiền một số đơn vị 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt và vượt chỉ tiêu như: Yên Thủy đạt 72,86% ; Kim Bôi đạt 51,40%; Tân Lạc đạt 40,26%
Các đơn vị chỉ tiêu thi hành xong về tiền thấp như: Mai Châu 2,36% (thiếu 37,74%; Chi cục Tp Hòa Bình 7,45% (thiếu 32,65%); Chi cục lạc Sơn 9,99% (thiếu 30,11%).
Với kết quả trên, Lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm, theo dõi chỉ đạo sát sao hoạt động thi hành án của từng Chấp hành viên để tăng cường chỉ đạo Chấp hành viên tìm giải pháp, tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Kịp thời tổ chức rà soát, phân loại và kiểm tra việc giải quyết án của đơn vị mình, để  hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác THADS năm 2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tổng cục THADS giao.
Còn các chỉ tiêu khác theo (Quyết định số 209/QĐ-CTHADS) được các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đang tiếp tục chủ động triển khai thực hiện: Ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng - kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước, tín dụng - ngân hàng, các vụ việc thi hành án trọng điểm...
3. Tình hình, kết quả tổ chức cuỡng chế thi hành án
6 tháng năm 2021, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 20 trường hợp (Chi cục THADS huyện Kim Bôi 02 việc, Lương Sơn 03 việc, TP Hòa Bình 10 việc, Tân Lạc 01 việc, Mai Châu 01, Lạc thủy 01, Yên Thủy 02 việc) giảm 05 trường hợp so với cùng kỳ 2020.
Kết quả: đã tổ chức cưỡng chế đối với 19 trường hợp còn 01 trường hợp đang trong thời gian chờ tổ chức cưỡng chế. Các đơn vị đã tổ chức cưỡng chế thành công, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, không phát sinh việc khiếu nại trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án.
4. Kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án
Về kết quả miễn, giảm thi hành án: Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án  02 việc, với số tiền là 7.600.000 đồng (giảm 6 việc tương ứng với số tiền giảm là  25.302.000đồng so với cùng kỳ 2020.
5. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
- Công tác tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tiếp tổng số 21  lượt công dân tại trụ sở, với tổng số  16 người.
- Tính đến ngày 31/3/2021, tổng số việc tiếp nhận  là 03 việc (trong đó khiếu nại là 02 việc; tố cáo 0 việc; kiến nghị, phản ánh 01 việc. Thuộc thẩm quyền 03 việc; khác là 0 việc. Kết quả đã giải quyết 03 việc còn 0 việc chưa giải quyết chuyển kỳ sau
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
6 tháng đầu năm 2021, tổng số đơn tiếp nhận 04 đơn (04 đơn khiếu nại, 0 đơn tố cáo). Thuộc thẩm quyền giải quyết 04 việc. Kết quả giải quyết xong 04/04 việc. Đạt tỷ lệ 100% 
- Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.
6. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ
- Công tác kiểm tra: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, công tác kiểm tra năm 2021 được chú trọng, quan tâm và đẩy mạnh, ngay từ đầu năm công tác Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-CTHADS ngày 05/3/2021 của Cục THADS tỉnh Hòa Bình). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiếm tra trong Hệ thống thi hành án dân sự” và tổ chức triển khai Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục THADS ban hành Quy chế kiếm tra trong thi hành án dân sự (gọi tắt là Quy chế kiểm tra) thay Quy trình kiểm tra theo Quyết định số 171/2019/QĐ-TCTHADS.
06 tháng đầu năm 2021, tổng số có 01 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của tiếp nhận 01 hồ sơ xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục THADS huyện Mai Châu (vụ Ngân hàng NN&TPNT chi nhánh huyện Mai Châu và Chi Cục THADS huyện Mai Châu). Đang thụ lý hướng dẫn giải quyết theo đúng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ.
7. Công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính
- Về công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS:
6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 01 việc có nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự tại (Chi cục Kim Bôi), đang thụ lý giải quyết.
8. Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng
- Về tổ chức, bộ máy: Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh được kiện toàn theo quy định. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có  4 phòng chuyên môn (gồm Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án) và 10 Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc.
- Tổng số biên chế được giao năm 2021 là 104 biên chế, hiện có mặt 110/104 biên chế (Cục Thi hành án dân sự: 22 biên chế, các Chi cục Thi hành án dân sự: 82 biên chế). Biên chế thừa 06 biên chế. Trong đó: 49 Chấp hành viên ( CHV Trung cấp 17; CHV sơ cấp 32); 11 thẩm tra viên và 02 Thẩm tra viên chính; 14 thư ký; 34 chức danh khác. Về cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, quản lý đảm bảo các chức danh theo quy định. Các Chi cục THADS huyện, thành phố được biên chế tối thiểu 07 công chức, có từ 02 Chấp hành viên trở lên, cơ cấu chức danh công chức bảo đảm hợp lý.
 - Công tác quy hoạch: Tiếp tục xây dựng Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 -2026 đối với các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS huyện thành phố theo quy định.
- Xây dựng Kế hoạch đào tạo: 6 tháng đầu năm 2021 đã lập danh sách cử công chức tham gia thi nâng ngạch và các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu của Tổng cục THADS.
  - Kết quả, tình hình xử lý kỷ luật 06 tháng đầu năm 2021 (Không có)
9. Công tác quản lý tài chính, tài sản
Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và đầu tư trang thiết bị, phương tiện hoạt động tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc thẩm quyền, trách nhiệm được phân cấp được giao; thực hiện đúng quy định về công khai dự toán, quyết toán ngân sách. Tăng cường kiểm soát các khoản chi, chứng từ thanh toán theo đúng quy định của Luật ngân sách, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đã tiến hành giao dự toán kinh phí và hướng dẫn thực hiện ngân sách năm 2021 đối với các đơn vị, tổ chức quyết toán kinh phí ngân sách năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trong tỉnh.
Công tác Kế toán thu, chi nghiệp vụ thi  hành án được chú trọng, chấp hành nghiêm quy định của Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (Thông tư số 78/2020/TT-BTC) thay thế Thông tư số 91/2010/TT-BTC  ngày 17/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tổng hợp báo cáo theo đúng thời gian quy định.
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Cục THADS tỉnh Hòa Bình đồng chí Hồ Ngọc Dinh – Cục trưởng đã giải đáp thắc mắc, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đồng thời đánh giá cao vai trò, thành tích và kết quả của các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến thảo luận của các đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tại Hội nghị đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị có số lượng tiền lớn, có những vụ việc khó khăn phức tạp thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan trong thi hành các vụ việc.Tập trung xử lý án tín dụng ngân hàng, các vụ án kinh tế tham nhũng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp kịp thời đối với những đơn vị có số việc tồn chuyển kỳ sau cao; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị số lượng tiền lớn, kết quả thấp để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ án lớn, trọng điểm có phát sinh, tăng cường áp dụng công ngệ thông tin trong hoạt động Thi hành án dân sự.
Toàn cơ quan THADS tỉnh Hòa Bình đồng thuận đoàn kết quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vu Thi hành án năm 2021.
Bùi công Định - Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Tác giả ảnh: Bùi Công Định
Theo Bài viết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: