Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

30/07/2018

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 06/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, ngày 27/7/2018, Chi bộ Cục THADS tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan
Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức và người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên được nghe đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Chi ủy viên, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị.
 

 
Với thời gian 01 ngày đảng viên, công chức và người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh đã được học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 khóa XII của Đảng, cụ thể: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018, Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương.
 

 
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu học tập, các đảng viên, công chức và người lao động có mặt tại Hội nghị đã chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung được quán triệt, nắm vững nội dung trọng tâm, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; những nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới; quan tâm đến những nội dung của nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; những nội dung của nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Kết  thúc Hội nghị quán triệt, đồng chí Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và các văn bản có liên quan khác để viết bài thu hoạch và áp dụng thực tế vào nhiệm vụ chuyên môn được giao


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: