Sign In

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

14/10/2019

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020
Sáng ngày 11/10/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng, chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Tại Hội nghị đã được nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.
Kết luận Hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
(1) Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong thực hiện nhiệm vụ nhất là chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội.
(2) Tăng cường giám sát cán bộ, công chức nhất là kỷ cương hành chính, kỷ cương nhiệm vụ, bảo đảm việc tổ chức triển khai nhiệm vụ tuân thủ theo đúng quy định.
(3) Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể.
(4) Chú trọng tăng cường công tác tham mưu, công tác phối hợp liên ngành.
(5) Chủ động bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
(6) Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 gắn với thực hiện các phong trào thi đua.
(7) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án.


Theo Văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: