Sign In

Tổ chức thực hiện Công điện số 2843/CĐ-TCTHADS ngày 23/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

25/08/2021

Tổ chức thực hiện Công điện số 2843/CĐ-TCTHADS ngày 23/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cục THADS tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 1553/CTHADS-VP ngày 24/8/2021 và Công văn số 1555/CTHADS-VP ngày 25/8/2021 gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Văn bản số 2852/TCTHADS-TCTPN về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 2843/CĐ-TCTHADS ngày 23/8/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS và Công điện số 08/CĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới.
Văn phòng Cục đăng tải các Văn bản trên để các đơn vị thuộc Cục biết và tổ chức thực hiện.


 


Theo VP Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: