Sign In

Tập huấn hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

30/05/2017

       Để tổ chức thực hiện có hiệu quả hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (THADS) và cơ chế một cửa theo Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS, ngày 26/5/2017 Cục THADS tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS trong tỉnh.
     Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Chánh Văn phòng Cục, các đồng chí làm công tác thực hiện hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa của các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa.
     Khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Chánh Văn phòng Cục nêu rõ vai trò quan trọng của công tác hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa. Với mục đích nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan THADS các cấp; tạo thuận lợi, giải quyết tốt hơn công việc của tổ chức, cá nhân trong hoạt động THADS; đồng thời, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến cho đương sự thực hiện thuận lợi quyền yêu cầu thi hành án, yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình tổ chức THADS; Cục tổ chức Hội nghị tập huấn này nhằm truyền tải các nội dung quan trọng của Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS đến từng cán bộ làm công tác thực hiện hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa để thống nhất triển khai thực hiện có hiệu quả. Các đồng chí có mặt trong Hội nghị tập huấn cần nghiêm túc học tập và tiếp thu những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất, đồng thời nghiên cứu những quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn trong công tác thi hành án dân sự.
 

     Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ngọc Xuân – Phó Chánh Văn phòng Cục truyền đạt chuyên đề “Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và thực hiện cơ chế một cửa” và những điểm cơ bản, quan trọng của Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS. Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng, đồng chí Phó Chánh Văn phòng yêu cầu các bộ công chức, các đơn vị thuộc Cục ngay sau Hội nghị thực hiện các công việc sau: Nghiên cứu các quy định của Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS, Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS và các văn bản pháp luật có liên quan; Đối với Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện ngay công tác hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa vào ngày 01/6/2017; Trường hợp Chi cục THADS có khó khăn, vướng mắc trong công việc thì liên hệ Văn phòng Cục để được hướng dẫn, giải quyết; Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo công tác triển khai việc thực hiện hỗ trợ trực tuyến THADS và thực hiện cơ chế một cửa về cho Văn phòng Cục trước ngày 05/6/2017.
Theo VP Cục
 

Tác giả ảnh: Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: