Sign In

Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

25/03/2020

Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về một số nội dung đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 12/02/2020 và Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 12/02/2020 của Đảng ủy Tổng cục Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng cục THADS, sáng ngày 24 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Văn phòng Tổng cục đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/HoatDongDangDoanThe/View_Detail.aspx?ItemID=3733

Tác giả ảnh: Văn phòng Tổng cục
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: