Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường

29/08/2023

Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-CTHADS ngày 17/8/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 669/KH-CTHADS ngày 17/8/2023 của Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự (THADS). Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 năm 2023, Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự do đồng chí Nguyễn Duy Phiên, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Tam Đường.
          Đồng chí Nguyễn Duy Phiên, Trưởng đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác THADS tại đơn vị với các nội dung: kiểm tra công tác Văn phòng; hoạt động nghiệp vụ thi hành án; công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; việc khắc phục vi phạm sau các kết luận, kiểm nghị của Viện kiểm sát nhân dân và kết luận kiểm tra của Cục THADS năm 2022; công tác tự kiểm tra của đơn vị.
          Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác THADS ủa đơn vị theo các nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến các nội dung kiểm tra tại đơn vị.
          Qua công tác kiểm tra nhận thấy, đơn vị đã chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt là công tác giải quyết án, cụ thể: thực hiện tốt công tác thụ lý, ra quyết định thi hành án. Trong thời điểm kiểm tra đã nhận 129 Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 02 đơn yêu cầu thi hành án; ra 151 quyết định thi hành án (trong đó 149 quyết định chủ động, 02 Quyết định theo yêu cầu thi hành án); các quyết định thi hành án được ban hành đều tuân thủ đúng quy định tại Điều 35, 36 Luật THADS, không có Quyết định thi hành án nào ra chậm so với quy định. Lập đầy đủ các loại sổ theo đúng quy định của Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp. Công tác xác minh, phân loại án cơ bản đảm bảo chính xác theo quy định, không có trường hợp án có điều kiện phân loại án chưa có điều kiện để chạy theo thành tích. Kết quả thi hành án về việc và về tiền: từ 01/10/2022 đến 15/8/2023, tổng số giải quyết 168 việc = 3.835.604.000 đồng (kỳ trước chuyển sang trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng 17 việc = 1.897.833.000); thụ lý mới 151 việc = 1.937.771.000 đồng. Ủy thác thi hành án 02 việc = 1.895.000 đồng. Tổng số phải thi hành 166 việc = 3.833.709.000 đồng. Trong đó: có điều kiện 161 việc = 3.180.201.000 đồng; chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 05 việc = 653.508.000 đồng. Thi hành xong 136 việc = 1.799.689.000 đồng, trong đó thi hành xong 136 việc = 1.790.729.000 đồng; đình chỉ 0 việc = 8.960.000 đồng, đạt tỷ lệ 84,4% về việc, 56,5% về tiền, thiếu 1,1% về việc, vượt 8% về tiền so với chỉ tiêu được giao.
Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác thu, chi tiền thi hành án được thực hiện đảm bảo theo đúng nguyên tắc tài chính, kế toán không có hiện tượng xâm tiêu tiền thi hành án, định kỳ kiểm kê đối chiếu giữa kế toán với thủ quỹ theo đúng quy định; công tác giao, nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ được đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; các vật chứng, tài sản trong kho được dán nhãn, gắn thẻ kho theo đúng quy định, được bảo quản cẩn thận, an toàn không có hiện tượng mất mát, hư hỏng, thiếu hụt; công tác quản lý, sử dụng biên lai được thực hiện chặt chẽ, lập đầy đủ các loại sổ theo dõi biên lai, sổ lĩnh và cấp phát biên lai theo đúng quy định. Đã kịp thời khắc phục vi phạm sau các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân và Kết luận của Cục THADS năm 2022; công tác tự kiểm tra đã được đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện, đã hạn chế được những sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị còn một số tồn tại, vi phạm như: còn có vụ việc ra quyết định thi hành án không đúng biểu mẫu (C01-THADS) vi phạm khoản 1 Điều 35 Thông tư số 01/2016/TT-BTP; Công tác xác minh điều kiện thi hành án ở một số vụ việc chưa được đầy đủ, có vụ việc Chấp hành viên chỉ lập biên bản giải quyết, biên bản làm việc chưa kịp thời lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án (chậm 6 tháng); ban hành phiếu đề xuất chuyển sổ theo dõi riêng chưa đúng quy định; việc niêm yết quyết định, văn bản thi hành án không có chữ ký của người chứng kiến...
          Kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận sơ bộ về kết quả kiểm tra và yêu cầu đơn vị khắc phục kịp thời đối với những hạn chế, vi phạm; đối với các vụ việc có điều kiện thi hành án Chấp hành viên cần sát sao hơn, xác minh đầy đủ điều kiện thực tế tại các tổ chức tín dụng, văn phòng quản lý đất đai.. nơi người phải thi hành án đăng ký giao dịch. Chỉ đạo làm tốt hơn nữa mọi hoạt động thi hành án đặc biệt là công tác giải quyết án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết kịp thời để hoàn thành chỉ tiêu về việc và về tiền được cấp trên giao.
          Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Chi cục trưởng nhất trí với nội dung mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp thu và chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, vi phạm, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn hoàn thành đảm bảo vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra./.


Theo Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: