Sign In

Tăng cường cải cách hành chính trong Thi hành án dân sự

13/06/2023

Tăng cường cải cách hành chính trong Thi hành án dân sự
Căn cứ vào tính chất, yêu cầu của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với từng giai đoạn, Tổng cục THADS luôn quan tâm xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC để kịp thời triển khai các nhiệm vụ CCHC trong toàn hệ thống. Nhờ đó, công tác CCHC cơ bản đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, bảo đảm phù hợp với thực tiễn yêu cầu và đặc thù của các cơ quan, đơn vị.
Triển khai các yêu cầu về CCHC, toàn hệ thống THADS chủ động thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, công tác hoàn thiện thể chế đã được quan tâm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về THADS cơ bản được hoàn thiện. Tổng cục THADS đã tích cực rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan thuộc phạm vi và chức năng, nhiệm vụ để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiến nghị hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản, nhằm tạo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi.
Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống THADS được phân định rõ ràng, phân cấp quản lý và được đẩy mạnh về cơ sở. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức luôn được quan tâm chú trọng, góp phần kiện toàn một bước về tổ chức bộ máy các cơ quan THADS, xây dựng đội ngũ cán bộ THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng ngạch đi vào nề nếp.
 Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động rà soát, thống kê, công bố công khai, minh bạch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống được đẩy mạnh theo yêu cầu về hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng “Chính phủ điện tử”; quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp về hạ tầng kỹ thuật công nghệ; xây dựng, vận hành các phần mềm nghiệp vụ; tăng cường tổ chức hội họp, chỉ đạo nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến. Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan THADS…
 Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại như: thể chế, pháp luật về THADS và một số lĩnh vực liên quan như đất đai, tín dụng, đấu giá tài sản.. còn thiếu đồng bộ, khả thi; chất lượng đội ngũ công chức chưa đồng đều; việc triển khai một số Phần mềm nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin mặc dù đã được thực hiện nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu…
 Trong giai đoạn tới, toàn hệ thống THADS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó tập trung ưu tiên cải cách về thể chế trong lĩnh vực THADS; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các nhân, cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính.
 Đẩy mạnh cải cách TTHC, bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ Tư pháp; thực hiện rà soát, đánh giá đối với thủ tục tiếp nhận yêu cầu thi hành án và thủ tục yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án để đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tiếp tục phối hợp để thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan THADS, đặc biệt ở cấp Chi cục…
 Thực hiện tốt công tác hiện đại hóa hành chính, triển khai hiệu quả nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS. Trong đó, tiếp tục triển khai thống nhất, thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện 3 phần mềm: Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí; Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án. Tiếp tục hoàn thiện, đưa vào vận hành Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử của người phải thi hành án chưa có điều kiện và Phần mềm quản lý cán bộ THADS. Đồng thời thực hiện thống nhất, đồng bộ việc sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử và hệ thống quản lý văn bản điều hành liên kết với trục liên thông văn bản quốc gia trong toàn Hệ thống.
 Cùng với đó, toàn hệ thống cần làm tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công, quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan THADS…


Theo Theo: baophapluat.vn

Các tin đã đưa ngày: