Sign In

Một số khó khăn trong thực tiển áp dụng các quy định về Miễn, giảm

29/03/2019

Một số khó khăn trong thực tiển áp dụng các quy định về Miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước
Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thi hành án lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm; góp phần giải quyết một phần lượng án tồn đọng cho các cơ quan thi hành án. Tuy nhiên quá trình triển khai áp dụng, các quy định về điều kiện xét miễn, giảm thi hành án đã bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn; trong phạm vi bài viết này, xin được nêu ra điểm bất cập như sau:
          Tại khoản 3 Điều 61 Luật thi hành án dân sự quy định: “Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều này thì được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án khi có một trong các điều kiện sau đây:
          a, Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần ghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, ….”
          Quy định nêu trên đã loại trừ những trường hợp phải thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại dưới 10.000.000đ sẽ không được xem xét giảm mặc dù đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61; đồng thời cũng không đủ điều kiện để đề nghị xét miễn theo quy định tại khoản 2 Điều 61.
          Vì vậy trong thực tiễn, những trường hợp nêu trên, cơ quan thi hành án sau khi đề nghị xét giảm đến mức 10.000.000đ thì hồ sơ phải dừng lại, đợi đủ thời gian quy định tại điểm b khoản 2 Điều 61 mới tiếp tục đề nghị xét miễn thi hành án.
          Quy định nêu trên chưa phù hợp bời  khoản nghĩa vụ phải thi hành có trị giá cao thì đủ điều kiện xét giảm, trong khi khoản nghĩa vụ có trị giá thấp hơn lại không đủ điều kiện để lập hồ sơ xét giảm. Bên cạnh đó quy định này cũng làm kéo dài thời gian theo dõi, xử lý đối với những vụ việc thi hành án, góp phần làm tăng lượng án chuyển kỳ sau.
Đề xuất:  Sớm sửa đổi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 61 Luật thi hành án dân sự theo hướng:  “Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần ghĩa vụ còn lại có giá trị đến 100.000.000 đồng, ….” Để tạo sự thống nhất trong các quy định và thuận  tiện trong quá trình lập hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước./.
                                                                                                CHI CỤC THADS LÂM HÀ

Các tin đã đưa ngày: