Sign In

Kế hoạch về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

22/04/2022

       Nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với nhũng kết quả cụ thể; nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả về tài chính, ngân sách, nhân lực và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đối khí hậu, bảo đảm nâng cao đời sống của công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 337/KH-CTHADS ngày 21/4/2022 về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
     Kế hoạch về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tiến hành các nhiệm vụ trọng tâm sau:
   1. Thực hiện hiệu quả Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC; Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
   2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, ngân sách để góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, cải thiện đời sống cho công chức và người lao động. Quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách nhà nước (kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên); giảm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn ngân sách nhà nước được phân bố và các nguồn huy động hợp pháp khác. Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới các đơn vị, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
   3. Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả để góp phần thúc đẩy xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
   4. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc triển khai đồng bộ có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung và tổ chức mua sắm qua mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành. Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.đ) Tích cực thực hiện chuyến đối số quốc gia, gắn với các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia với các mục tiêu THTK, CLP năm 2022.
   5. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động.
   6. Tăng cường công tác tự kiểm tra kế toán, tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng ngân sách Nhà nước.
   7. Nâng cao nhận thức của các công chức, người lao động trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan THADS.


Theo Hoàng Đài Trang - VP Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin đã đưa ngày: