Sign In

Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai Ban hành Chương trình triển khai Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

31/05/2017

       Để đảm bảo tổ chức hiệu quả, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai đã tham mưu cho UBND thành phố Lào Cai ban hành Chương trình tổ chức thực hiện Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Nội dung cơ bản được tập trung vào một số vấn đề sau:
        Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố; các Cơ quan: Công an thành phố, phòng Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên & Môi trường; Bảo hiểm xã hội; Kho bạc nhà nước thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường; các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố thực hiện tốt công tác chỉ đạo và phối hợp đảm bảo thi hành có hiệu quả các việc thi hành án dân sự.

       Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cần tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kịp thời tham mưu kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Thực hiện có hiệu quả Luật thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, kinh tế, lao động, đất đai, Luật phòng chống tham nhũng và Luật bồi thường nhà nước. Trong quá trình áp dụng cần tích cực chủ động, đánh giá, phát hiện những quy định chưa phù hợp để đề nghị, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác thường trực Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Chủ động tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo; Tích cực tham mưu, đề xuất hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Phòng Tư pháp và các cơ quan hữu quan trong giải quyết việc thi hành án dân sự. Tập trung thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành nhất là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Kịp thời báo cáo những vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả, chất lượng, kỹ năng dân vận trong công tác thi hành án và tiếp công dân; Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong thi hành án dân sự.

       Tại Chương trình này, UBND thành phố đề nghị Uỷ ban MTTQ thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố các nội dung:

       - Uỷ ban  MTTQ Việt Nam thành phố: Quan tâm công tác giám sát đối với hoạt động thi hành án dân sự. Trong đó chú trọng giám sát việc thụ lý, phân loại án, xác minh thi hành án, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên và của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

       - Tòa án nhân dân thành phố: Chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định; Kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi;  Giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; Giải quyết đúng hạn đối với các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự; xem xét giải quyết tổng thể kết quả của việc thi hành án trong quá trình xem xét lại bản án, quyết định đã thi hành; Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để giải quyết vụ án trong trường hợp cần thiết.

       - Viện kiểm sát nhân dân thành phố: Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát. Kịp thời phối hợp giải quyết các đề nghị, kiến nghị của các cơ quan thi hành án dân sự. Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

       UBND thành phố Lào Cai giao Chi cục Thi hành án dân sự thành phố có trách nhiệm theo dõi, đốn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo công tác thi hành án dân sự./.
 
                                              Minh Nguyệt - Chi cục THADS TP Lào Cai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: