Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022

11/10/2022

Ngày 11/10/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 do đồng chí Đỗ Ngọc Ba, Quyền Cục trưởng chủ trì với sự tham dự đông đủ của các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Lào Cai, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc
Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự cho thấy, năm 2022 Cục THADS tỉnh Lào Cai tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, trách nhiệm của công chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác THADS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng. Trên cơ sở Chương trình, Kế hoạch, Quyết định của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai, Cục đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác, ban hành nhiều văn bản phổ biến, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan THADS Lào Cai đã nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, cụ thể như sau:

* Kết quả thi hành án dân sự
Tổng số việc phải giải quyết là 4.360 việc = 1.271.921.820.000 đồng. Trong đó Tổng số phải thi hành: 4.310 việc = 1.151.285.602.000 đồng (có điều kiện thi hành: 3.774 việc = 633.397.133.000 đồng; chưa có điều kiện: 534 việc = 508.823.741.000 đồng; hoãn: 2 việc = 9.064.728.000 đồng.

Số thi hành xong: 3.474 việc = 441.456.694.000 đồng, đạt tỷ lệ 92,1% về việc (tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2021; vượt 9,1% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao) và đạt tỷ lệ 69,7% về tiền (tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021; vượt 28,1% so với chỉ tiêu được giao).

- Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án: Công tác xác minh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả phân loại án năm 2022 đạt 88% về việc và 55% về tiền có điều kiện thi hành.

- Về thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước: Tổng số phải giải quyết là 3.248 việc = 33.629.801.000 đồng. Kết quả: thi hành xong 2.631 việc = 10.737.937.000 đồng, đạt tỷ lệ 93,4% về việc và 74,6% về tiền (tăng 0,4% về việc và tăng 8,6% về tiền so với cùng kỳ năm 2021).

- Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Tổng số phải giải quyết là 125 việc = 747.514.532.000 đồng. Kết quả: thi hành xong 66 việc = 241.309.025.000 đồng, đạt tỷ lệ 71% về việc và 61% về tiền (tăng 10,5% về việc và tăng 51,1% về tiền so với cùng kỳ năm 2021).

- Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Tổng  số việc, tiền phải thi hành: 63 việc = 7.716.296.000 đồng (giảm 14 việc (18%) và tăng 1.381.229.000 đồng (22%) so với cùng kỳ năm 2021). Kết quả giải quyết: thi hành xong: 19 việc = 2.090.224.000 đồng, đạt tỷ lệ 70,4% về việc; 66,7% về tiền/tổng (tăng 34,8% về việc và giảm 5,4% về tiền so với cùng kỳ năm 2021).

- Kết quả xét miễn, giảm thi hành án dân sự: được xét miễn 18/19 việc = 79.625.000 đồng/80.989.000 đồng; được xét giảm  10/10 việc = 119.366.000 đồng/119.366.000 đồng.

- Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam, Trại Tạm giam: Tổng số việc phải giải quyết là 1.121 việc = 23.693.559.000 đồng. Kết quả: thi hành xong 693 việc = 8.549.311.000 đồng, đạt tỷ lệ 62% về việc và đạt 36% về tiền (tăng 8% về việc và tăng 13% về tiền so với cùng kỳ năm 2021).

- Kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: Tổng số vụ việc ra quyết định cưỡng chế: 83 việc (giảm 01 việc (1%) so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả: 10 việc đương sự tự nguyện trước khi cưỡng chế; 70 việc tổ chức cưỡng chế thành công; 03 việc chưa tổ chức cưỡng chế.

- Về kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, kết quả xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án: 46 quyết định =  42.593.080.000 đồng. Kết quả: thi hành xong 29 việc = 9.477.602.000 đồng; giải tỏa 01 việc = 72.000.000 đồng.

- Kết quả bán đấu giá thành: Tổng số việc bán đấu giá thành là 21 việc = 89.553.024.000 đồng (tăng 10 việc = 52.744.462.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021). Đã giao tài sản cho người trúng đấu giá 15 việc = 82.128.128.000 đồng.

- Kết quả bán đấu giá chưa thành: 06 việc = 57.959.356.000 đồng (tăng 4 việc = 17.551.823.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021).

- Về tình hình giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm: 04 việc = 547.370.778.000 đồng (tăng 03 việc (300%) và tăng  543.464.199.000 đồng (13.911%) so với cùng kỳ năm 2021). Kết quả: đã thi hành xong 02 việc = 245.655.229.000 đồng.

* Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định. Đã tiếp 25 lượt công dân. Tiếp nhận và giải quyết tổng số 129 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tương ứng 101 việc.

* Công tác tổ chức cán bộ
Tổng số biên chế hiện có là 89/92 biên chế được giao và 23 Hợp đồng lao động. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định. Công chức, người lao động trong toàn ngành chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, không có công chức, người lao động có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật.

* Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra
Cục đã giải quyết 2/2 hồ sơ xin hướng dẫn nghiệp vụ của Chi cục; tiến hành 08 cuộc kiểm tra đối với 6 Chi cục trực thuộc, trong đó có 04 cuộc kiểm tra toàn diện; 02 cuộc kiểm tra chuyên đề; 02 cuộc kiểm tra đột xuất. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đơn vị. Đoàn kiểm tra đã ban hành kết luận kiểm tra, yêu cầu đơn vị nghiêm túc chấp hành kết luận kiểm tra, khắc phục những lĩnh vực công tác còn tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả khắc phục với Cục THADS tỉnh. Bên cạnh đó, Cục đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm công tác tự kiểm tra, 100% đơn vị đã ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và tổ chức thực hiện xong công tác tự kiểm tra.

* Công tác thi hành án hành chính
Các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước nhận được 30 bản án, trong đó: 22 bản án có nội dung không chấp nhận yêu cầu khởi kiện và 08 bản án có nội dung chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Kết quả: đã thi hành xong 05 việc; chưa thi hành xong 03 việc. Tổng số quyết định buộc THAHC cơ quan THADS phải theo dõi là 07 việc. Kết quả: Đã thi hành xong 02 việc; chưa thi hành xong 05 việc.

* Công tác quản lý kinh phí, tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, đảm bảo kinh phí, phương tiện đáp ứng hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh. Ngay sau khi có quyết định giao dự toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục, Cục đã thực hiện việc phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các Chi cục đảm bảo kịp thời. Công tác kiểm tra về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được chú trọng, qua đó đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Công tác kế toán nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

* Công tác chỉ đạo, phối hợp trong thi hành án dân sự tại địa phương
Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự. Ban Chỉ đạo THADS các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò chỉ đạo công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong giải quyết việc thi hành án. Tiếp tục thực hiện các quy chế liên ngành đã ký kết với các cơ quan.

Về hoạt động kiểm sát: Cục, Chi cục tiếp nhận và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, nghiêm túc 14 văn bản kiến nghị.

Về hoạt động giám sát: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tiến hành 01 cuộc giám sát tại Cục và 02 Chi cục; Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai đã tiến hành 01 cuộc giám sát tại Chi cục.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Cục, Chi cục gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thường xuyên quan tâm thực hiện gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn.Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến, sử dụng chữ ký số; phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và thống kê thi hành án dân sự, phần mềm Quản lý Văn bản điều hành và các phần mềm chuyên ngành khác; thực hiện số hóa hồ sơ nghiệp vụ trên phần mềm.

Hội nghị cũng đã nghiêm túc chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như việc thực hiện chỉ tiêu thi hành xong về tiền của một số Chi cục còn thấp, tiến độ giải quyết một số vụ việc còn chậm,...số tiền thụ lý mới năm 2022 tăng đột biến (tăng 512.990.229.000 đồng (141%) so với cùng kỳ năm 2021), việc xử lý tài sản đặc thù gặp nhiều khó khăn, phải tổ chức bán đấu giá nhiều lần, tính chất vụ việc rất phức tạp. Ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án còn nhiều hạn chế. Do hậu quả nặng nề của đại dịch Covid 19, cuộc sống của người dân và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn. Người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án hoặc chây ỳ, không tự nguyện thi hành án; Tài sản bảo đảm trong các vụ án tín dụng ngân hàng xuống cấp, việc kê biên, định giá, bán đấu giá các tài sản gặp nhiều khó khăn. Thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn, gió lốc diện rộng gây tổn thất, hư hỏng lớn trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ quan.

 
             
                Đ/c Đỗ Ngọc Ba, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị 

Để thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới, đồng chí Quyền Cục trưởng đề nghị các đơn vị: i) Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm túc những trường hợp công chức vi phạm pháp luật. Cục sẽ tập trung tối đa nguồn lực, luôn đồng hành cũng các đơn vị, chấp hành viên để giải quyết kịp thời các vụ việc khó khăn, phức tạp, các vụ việc thi hành án trọng điểm. ii) Tranh thủ kịp thời sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành án đặc biệt đối với các vụ việc tổ chức cưỡng chế các vụ việc kéo dài phức tạp theo quy định. iii) Thực hiện tốt công tác phân loại án, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, vụ việc trọng điểm, số tiền phải thi hành lớn, án tín dụng ngân hàng, các vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. iv) Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác THADS. Quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.
 
                   VĂN PHÒNG CỤC

Các tin đã đưa ngày: